W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu - procedura realizowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prawo własności tych gruntów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Komunalnych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby fizyczne i prawne będące  dotychczasowymi użytkownikami/współużytkownikami nieruchomości zabudowanych wyłącznie:

 1. budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
 2. budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
 3. budynkami, o których mowa w pkt 1 lub pkt 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ponadto, Przepisy ustawy stosuje się również, jeżeli na gruncie zabudowanym budynkami, o których mowa powyżej położone są także inne budynki, obiekty budowlane lub urządzenia budowlane, o ile łączna powierzchnia użytkowa budynków innych niż określone powyżej nie przekracza 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tym gruncie.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Uwagi:

 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

 2. Potwierdzeniem faktu przekształcenia będzie zaświadczenie wydane przez Prezydenta Wrocławia z urzędu w terminie 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019 r. Zaświadczenia będą wydawane sukcesywnie. Nie jest konieczne składanie wniosku w tym zakresie.

 3. Zaświadczenie zostanie z urzędu przekazane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych oraz do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.


Opłaty:

 1. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
  Płatna przelewem na konto Gminy Wrocław PKO BP SA 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej  należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.
  W przypadku zaświadczeń wydawanych z urzędu – brak opłaty skarbowej.

 2. opłata przekształceniowa - z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę.

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia (tj. 1 stycznia 2019 r.) W przypadku gdy w dniu przekształcenia obowiązywałaby opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego ustalona za pierwszy lub drugi rok od aktualizacji, wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego w trzecim roku od aktualizacji.

Opłata jest wnoszona, co do zasady, przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.(wyjątek stanowi rok 2019, za który opłatę należy wnieść do 29.02.2020 r.)

Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Obowiązek powstaje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.

Wysokość opłaty rocznej zostanie wskazana w zaświadczeniu.

Informacja dla przedsiębiorców:
Przepisy ustawy o przekształceniu (...) stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenia będą wydawane:

 1. z urzędu - w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub
 2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (generalna zasada)
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.


Tryb odwoławczy:
Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do Prezydenta Wrocławia, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Od decyzji przysługuje – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego