W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Dane osobowe – udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy udostępnianie danych
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ewidencji ludności, od dnia 1 lipca 2019 r. właściwe w zakresie udostępnienia danych z rejestru PESEL będą wyłącznie organy gmin.

Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL będzie można zatem skierować do dowolnego organu gminy na terenie kraju.

We Wrocławiu wniosek można złożyć w:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Informacji Adresowej i Statystyki
ul. G. Zapolskiej 4
parter, sala S 3, stanowisko nr 15
tel. +48 71 777 70 12, 777 76 63
faks +48 71 777 76 60

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  1. Podmioty, którym dane są niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań.
   O dane jednostkowe mogą ubiegać się:
   • organy administracji publicznej,
   • Sądy,
   • Prokuratury,
   • Policja,
   • Straż Graniczna,
   • Służba Więzienna,
   • Służba Kontrwywiadu Wojskowego,
   • Służba Wywiadu Wojskowego,
   • Służba Celno-Skarbowa,
   • Żandarmeria Wojskowa,
   • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
   • Agencja Wywiadu,
   • Biuro Ochrony Rządu,
   • Centralne Biuro Antykorupcyjne,
   • Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
   • Organy wyborcze,
   • Straże Gminne /miejskie/,
   • Komornicy Sądowi – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
   • Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
   • Polski Czerwony Krzyż – w zakresie danych osób poszukiwanych.

  2. Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje nieodpłatnie.
 1. Jednostki organizacyjne i osoby, które
  • wykażą w tym interes prawny
   W przypadku powoływania się na interes prawny Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania udostępnienia danych innej osoby, lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione.
  • wykażą interes faktyczny w otrzymaniu wnioskowanych danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą.
   Rozpatrzenie sprawy w trybie interesu faktycznego polega na skierowaniu przez organ do osoby poszukiwanej wystąpienia, zawierającego podstawowe informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko), zakres żądanych danych oraz cel, dla którego udostępnione dane zostaną wykorzystane. Udostępnienie żądanych danych następuje wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę zainteresowaną. W przypadku nie uzyskania zgody osoby poszukiwanej, wydawana jest decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia żądanych danych.

Udostępnienie danych ww. podmiotom następuje odpłatnie z wyjątkiem przypadku, gdy żądane dane są niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy Wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.

Uwagi

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 1 maja do 31 grudnia 2019 r. natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.

Nie udostępnia się danych jednostkowych z rejestru PESEL podmiotom publicznym, którym wydana została decyzja administracyjna zezwalająca na dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (tzw. decyzja teletransmisyjna). Dane z rejestru PESEL podmioty te uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

W przypadku gdy podmiot posiadający decyzję teletransmisyjną złoży do wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru PESEL, wniosek taki nie zostanie zrealizowany. Wnioskodawcy wydane zostanie postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania na podstawie art. 47 ust. 3a ustawy o ewidencji ludności.

Aktualna lista podmiotów publicznych posiadających dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej (https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany)

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00-15:15

Opłaty:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby albo imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem wynosi 31 zł.
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika wynosi 17 zł.

Opłaty można wnieść w Punktach Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy:

 • opłata za udostępnienie jednostkowych danych PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 38 1020 5226 0000 6102 0416 9181
 • opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

W przypadku dokonywania przelewu zagranicznego opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych należy stosować numery IBAN oraz SWIFT.

Opłata za udostępnienie jednostkowych danych:

 • IBAN - PL 38 1020 5226 0000 6102 0416 9181
 • SWIFT - BPKOPLPW

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa:

 • IBAN - PL 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • SWIFT - BPKOPLPW

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Dane jednostkowe udostępnia się na wniosek osób lub jednostek organizacyjnych złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Oznacza to, że wniosek ma być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku korzystania z poczty elektronicznej wniosek należy przesłać na skrzynkę podawczą Urzędu znajdującą się na stronie: Sprawy załatwiane w Urzędzie Miejskim za pośrednictwem platformy ePUAP (https://bip.um.wroc.pl/artykul/239/3177/sprawy-zalatwiane-w-urzedzie-miejskim-za-posrednictwem-platformy-epuap)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego;

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o udostępnienie danych (wniosek należy czytelnie podpisać)
  Uwaga!

  Dla zidentyfikowania w rejestrach poszukiwanej osoby, należy wskazać w części  wniosku - „Dane osoby, której wniosek dotyczy”  jak najszerszy zakres posiadanych informacji (np. imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, poprzedni adres zameldowania itp.).
 • dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie jednostkowych danych tj. danych dotyczących jednej osoby w kwocie 31 zł
 • pełnomocnictwo jeżeli strona działa przez pełnomocnika
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku działania przez pełnomocnika) w kwocie 17 zł
 • dokumenty mogące potwierdzić interes prawny, między innymi: wezwania sądowe, wezwania komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. wyroki sądowe, umowy, wezwania do zapłaty, faktury, postanowienia i decyzje innych organów)

Załączniki

Wniosek pdf, 225 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego