W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nadanie numeru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawy meldunkowe
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  okienka 3-15
  tel. +48 71 777 78 06, 71 777 70 28
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  okienka 1- 8
  tel. +48 71 777 91 46
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  okienka 3 - 5
  tel. +48 71 777 93 48, 777 84 72, 777 84 76

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Numer PESEL jest nadawany z urzędu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Nadanie numeru PESEL następuje automatycznie po wykonaniu obowiązku meldunkowego  a w przypadku noworodków (urodzonych na terytorium RP) po rejestracji w Urzędzie Stanu Cywilnego; obywatelom polskim zamieszkującym na terytorium RP oraz poza granicami RP w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Numer PESEL może być również nadany osobom, które są obowiązane do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów (na ich wniosek).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15
  od 3 października 8:00 - 15:15
 • COM II 
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15
  od 3 października 8:00 - 15:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00—15:15

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna: 

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL ;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ;
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. przy zameldowaniu:
  • formularz „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”;
  • dowód osobisty lub paszport, a dla cudzoziemców – ważny dokument podróży oraz  wiza, karta pobytu, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt czasowy,  a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej – również  inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał do wglądu) tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu;
 2. przy złożeniu wniosku na dowód osobisty
  • wniosek o wydanie dowodu osobistego;
  • 1 aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i z zamkniętymi ustami;
  • paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość;
  • dokument poświadczający obywatelstwo polskie;
  • odpis skrócony aktu urodzenia (osoby, które zawarły związek małżeński dodatkowo załączają odpis skrócony aktu małżeństwa) – do wglądu;
 3. dla osób obowiązanych do posiadania numeru na podstawie odrębnych przepisów:
  W
  niosek o nadanie numeru PESEL osoba, która jest obowiązana do posiadania numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów, składa na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem do dowolnego organu gminy.
  • wniosek o nadanie numeru PESEL;
  • do okazania dowód osobisty lub paszport, a w przypadku cudzoziemców – ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, lub do okazania notarialnie uwierzytelniona kopia dokumentu podróży czy innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo;
  • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego