W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ulgi w spłacie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Należnościami

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku:

 • Kancelaria Ogólna UMW
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pokój 5
 • Filia Kancelarii UMW
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowisko 6,7
 • COP
  ul. Kotlarska 41
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  sala nr 3, stanowisko 16, 17, 18
 • Sekretariat WZN
  ul. Kotlarska 41
  I piętro, pokój 101


Rozpatrywanie wniosków:
Wydział Zarządzania Należnościami
Dział Ulg
ul. Kotlarska 41
faks +48 71 777 70 98
- I piętro, pok. 106,
tel. +48 71 777 83 73, +48 71 777 83 99
- I piętro, pok. 107,
tel. +48 71 777 75 34, +48 71 777 81 94


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


Godziny przyjmowania klientów:

 • Kancelaria UMW, Kancelaria WZN, Dział Ulg
  poniedziałek - piątek 7.45 – 15:45
 • COP
  poniedziałek - piątek8:00 – 17:15
 • COM I
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15


Uwagi:

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami,
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej.


Udzielanie ulg na wniosek podatnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.

Udzielanie ulg w spłacie należności podatkowych i opłat lokalnych z tytułu:

 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • łącznego zobowiązania pieniężnego,
 • opłaty targowej,
 • opłaty skarbowej

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Dział Ulg na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy o finansach publicznych tutejszy organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Ww. wykazy sporządzane są za dany rok w terminie do 31 maja każdego roku

Opłaty:
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje opłata prolongacyjna.
Stawka tej opłaty weszła  w życie na podstawie uchwały nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław oraz art. 57 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
W przypadku udzielenia ulgi w postaci odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty czy odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami organ nalicza opłatę prolongacyjną zgodnie z przepisami § 11 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz.U. z 2005 r. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.).

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy z wniosków o udzielanie ulg, załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.Zgodnie z art. 236 Ordynacji podatkowej na postanowienie organu podatkowego służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 I. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości;
 • informację dotyczącą sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk „oświadczenia o stanie majątkowym”, który można pobrać osobiście  w Dziale Ulg lub z pliku umieszczonego  w części „załączniki”;
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne);
 • kopie rachunków (prognozy, naliczenia) opłat eksploatacyjnych za mieszkanie lub inny zajmowany lokal, orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej;
 • opis innych posiadanych zaległości;
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.

II. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą,  oprócz informacji wyżej wskazanych do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej,  który można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”;
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów;
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 • wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która:
  - nie stanowi pomocy publicznej,
  - stanowi pomoc de minimis,
  - stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej;

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu  2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • wypełnione oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810);
 • wypełnione oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami, które można pobrać  z pliku umieszczonego w części „załączniki”
 • wypełnioną informację o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, którą można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”;
 • wypełnione oświadczenie o otrzymaniu / nieotrzymaniu pomocy de minimis, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) konieczne jest wskazanie:

 • przeznaczenia pomocy, o którą Strona się ubiega zgodnie z katalogiem wynikającym z art. 67b § 1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa;
 • informacji dotyczących wnioskodawcy  i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia.

III. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości;
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym;
 • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat);
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy;
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji;
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy;
 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej, który można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”;
 • wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 67b § 1 Ordynacji podatkowej, która:
  - nie stanowi pomocy publicznej;
  - stanowi pomoc de minimis;
  - stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 67b § 1 pkt 3 lit. a-m Ordynacji podatkowej;

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy informacji i załączników,  o których mowa powyżej w części II.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane