Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt małżeństwa – zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego – ślub cywilny

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Akta stanu cywilnego

Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez narzeczonych.

We Wrocławiu jest to :
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Rejestracji Małżeństw
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel. +48 71 777 99 51, 777 99 61, 777 99 63

Klienci Działu obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego  systemu kolejkowego umiejscowionego na sali nr 2.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–16:15
wtorek 8:00–16:15
środa 8:00–16:15
czwartek 8:00–16:15
piątek 8:00–16:15

Uwagi:

 • Zagrożenie zdrowia lub życia, pozbawienie wolności

Kierownik USC przyjmuje na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie Gminy Wrocław), w którym jest on właściwy, jeżeli osoba ta jest w stanie zagrożenia życia lub zdrowia (co należy potwierdzić zaświadczeniem wystawionym przez lekarza) albo jest pozbawiona wolności ( w tym przypadku należy przedstawić zgodę na zawarcie związku małżeńskiego na terenie aresztu lub zakładu karnego). We wskazanych przypadkach nie jest pobierana opłata dodatkowa za udzielenie ślubu poza lokalem usc.

 • Ślub w plenerze

Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo Kierownik USC przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego (tj. w obrębie Gminy Wrocław), ),w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.  Za udzielenie ślubu poza lokalem usc pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Opłaty:

opłata skarbowa 

 • za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł. 
 • za zezwolenie na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego - 39 zł

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 • przelewem na konto : 
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy 

opłata dodatkowa

 • za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem usc – 1000 zł 

Opłatę dodatkową  uiszcza się przelewem na konto:
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
PKO Bank Polski S.A. nr 29 1020 5226 0000 6802 0502 0369 podając w tytule przelewu rodzaj czynności, za którą została uiszczona opłata (np. ślub poza lokalem usc)


Termin i sposób załatwienia sprawy:

 

 • W pierwszej kolejności:

Narzeczeni powinni zarezerwować termin ślubu. Możliwe jest dokonanie rezerwacji terminu ślubu w granicach roku 2017.

W celu dokonania rezerwacji terminu ślubu należy zgłosić się osobiście do USC we Wrocławiu, do Działu Małżeństw, parter, pok. nr 2.

Następnie narzeczeni zgłaszają się do usc z ważnymi dokumentami tożsamości,   składają  zapewnienia o barku przeszkód do zawarcia małżeństwa i uiszczają opłatę skarbową.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do USC  jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach.  

Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa ważne jest pół roku, zaś małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od złożenia zapewnienia, że nie istnieją okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa.

Zatem narzeczeni, w celu dopełnienia formalności związanych z zawarciem małżeństwa, powinni zgłosić się do usc nie wcześniej niż na pół roku przed planowanym ślubem i nie później niż na miesiąc przed uroczystością.  

Kierownik USC może na wniosek nupturientów skrócić ustawowy, miesięczny termin  oczekiwania na zawarcie małżeństwa, jeżeli przemawiają za tym ważne względy.


 • W dniu ślubu.

Narzeczeni oraz świadkowie zgłaszają się na 15 minut przed uroczystością do urzędu stanu cywilnego, do wskazanego uprzednio pokoju, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

W przypadku ślubu w plenerze, narzeczeni i świadkowie na 15 minut przed uroczystością zgłaszają się do przybyłego na ślub kierownika usc, celem potwierdzenia danych i okazania ważnych dokumentów tożsamości.

Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy.

Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w zawiązek małżeński.

Po zawarciu małżeństwa, małżonkowie otrzymują odpis skrócony aktu małżeństwa.

Terminarz ślubów :

W 2017 r. uroczystości zawarcia związku małżeńskiego organizowane będą w USC we Wrocławiu przede wszystkim w soboty, w godzinach od 9.30 do 17.30. z wyjątkiem terminów :

 • 7 stycznia 2017 r.

 • 15 kwietnia 2017 r.

 • 29 kwietnia 2017 r.

 • 23 grudnia 2017 r.


Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik usc odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika usc może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika usc uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika usc.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński są obowiązane:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)
 3. obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa
 4. załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego


Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo  w Polsce jest obowiązany:

 1. przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 2. złożyć odpis aktu urodzenia
 3. jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – złożyć odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie  albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych  niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa
 4. złożyć dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo; jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu
 5. złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (druk dostępny na miejscu)


Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze  związanej z zawarciem małżeństwa składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Obecność tłumacza podczas uroczystości zawarcia związku małżeńskiego jest wymagana także wtedy, świadkowie nie posługują się językiem polskim.


Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 1. tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 2. tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 3. konsula.


Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 1. dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 2. dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.


W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij