W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

UWAGA!
Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) informuje, że od dnia 31.05.2016 r. nie są aktualizowane  dotychczasowe strony poświęcone  ZIT WrOF:                   

 • www.bip.um.wroc.pl/zit
 • www.wroclaw.pl/zit-wrof 

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem www.zitwrof.pl.


Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument finansowania, który Komisja Europejska zaplanowała na lata 2014-2020. Celem ZIT jest m.in.: realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy obszarów metropolitalnych oraz sprzyjanie ich rozwojowi współpracy i integracji, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa. ZIT-y stanowią narzędzie selekcji i realizacji przedsięwzięć istotnych dla rozwoju regionu w oparciu o współpracę wielu podmiotów, podejmowaną w ramach obszarów funkcjonalnych. Kluczową przesłanką zastosowania ZIT w programie operacyjnym jest przede wszystkim potrzeba realizacji wzajemnie zależnych i komplementarnych projektów.

Na terenie Wrocławia i jego obszaru funkcjonalnego powstały Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) jako instytucjonalno – organizacyjno – prawna forma wdrażania nowego unijnego mechanizmu rozwoju regionalnego, która została podniesiona do rangi Instytucji Pośredniczącej w systemie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Wrocławia oraz Marszałkiem Województwa, zgodnie z Rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301 i 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zostały utworzone na podstawie „Porozumienia z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie zasad współpracy Stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF” z póź. zm. W skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wchodzą: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Sobótka, Miasto Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina  Kobierzyce, Gmina  Miękinia, Gmina Oleśnica, Gmina Wisznia Mała, Gmina Żórawina, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie.

Wrocławski Obszar Funkcjonalny został wyznaczony na podstawie ekspertyzy pn. „Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych stolic województw” opracowanej przez dr hab. prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (luty 2013 r.), obecnego Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju (MIR). Tak wyznaczony obszar funkcjonalny został usankcjonowany mocą Umowy Partnerstwa, tj. podstawowym dokumentem implementującym prawodawstwo unijne w zakresie zasad i warunków wykorzystania funduszy strukturalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w perspektywie finansowania 2014-2020.

Ponadto ZIT WrOF, zgodnie z zapisami  tzw. „Ustawy wdrożeniowej” z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020”, realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, na podstawie opracowanej przez Związek ZIT Strategii ZIT. W tym sensie ZIT WrOF jest mechanizmem finansowym służącym realizacji projektów unijnych. Wynegocjowana z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego alokacja z RPO WD 2014-2020, na realizację projektów ZIT WrOF opiewa na kwotę 291,25 mln EUR (w tym 240,8 mln EUR z EFRR i 50,45 mln EUR z EFS). Należy podkreślić, że na wartość 291,25 mln EUR sumują się dwie kwoty, tj. rezerwa krajowa zapisana w Umowie Partnerstwa 173 mln EUR oraz pula wydzielona z RPO WD przez UMWD 118,25 mln EUR.

W ramach ZIT WrOF strategicznymi obszarami wsparcia określono następujące sektory (finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego):  

 • Wspieranie działań na rzecz racjonalizacji gospodarki energią w obiektach budownictwa mieszkaniowego i w obiektach użyteczności publicznej,
 • Wsparcie infrastruktury transportu niskoemisyjnego (drogi rowerowe i węzły przesiadkowe),
 • Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje do 10 tys RLM),
 • Poprawa bezpieczeństwa i zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom,
 • Poprawa dostępności transportowej drogowej i kolejowej,
 • Wsparcie infrastruktury społecznej,
 • Rewitalizacja społeczna i przestrzenna,
 • Wsparcie infrastruktury edukacyjnej.

W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, najważniejsze dziedziny to:

 • Zapewnienie równego dostępu do edukacji przedszkolnej, podstawowej, gimnazjalnej  i ponadgimnazjalnej,
 • Aktywna integracja,
 • Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych,
 • Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

Ponadto Strategia ZIT WrOF służy realizacji projektów komplementarnych planowanych do objęcia unijnym wsparciem w ramach krajowych programów operacyjnych (POIiŚ), wybieranych w trybie pozakonkursowym w specyficznych  sektorach gospodarczych i publicznych.  

W POIiŚ Wyodrębniono następujące pule środków finansowych  dla ZIT WrOF:

 • 13 164 948,00 EUR w ramach PI 4.iii kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych. 
 • 11 524 013,00 EUR w ramach PI 4.v sieci ciepłownicze.
 • 10 284 270,00 EUR w ramach PI 4.vi. sieci ciepłownicze w zakresie kogeneracji.
 • 86 711 386,00 EUR w ramach PI 4.v transport miejski. 


Pierwsza pula przeznaczona jest na dofinansowanie projektów aplikowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z terenu WrOF.

Dwie kolejne dedykowane są przedsiębiorcom z sektora energetyczno-cieplnego, spełniającym warunki programowe na realizację zadań inwestycyjnych, polegających na budowie sieci ciepłowniczych skojarzonych z wysokosprawną kogeneracją oraz przebudowie sieci ciepłowniczych, celem zastąpienia istniejących kotłowni/lokalnych źródeł ciepła. Głównym celem propozycji projektów jest wsparcie sektora mieszkalnego i użyteczności publicznej oraz ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów. Warunkiem dofinansowania jest wpisanie projektu do Strategii ZIT WrOF oraz jej pozytywne zaopiniowanie.

Powyższa zasada dotyczy także projektów finansowanych na realizację projektów dot. infrastruktury transportu zbiorowego, ze szczególnym naciskiem na rozwój infrastruktury szynowej i zakup taboru.

W związku z postanowieniami art. 7 ust. 4 Rozporządzenia UE Nr 1301/2013 oraz art. 36 ust. 3 i art. 123 ust. 6 Rozporządzenia UE Nr 1303/2013 władze miejskie pełnią rolę Instytucji Pośredniczącej w systemie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Funkcję Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF pełni Prezydent Wrocławia ‒ lider „Porozumienia międzygminnego w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT WrOF”. Funkcje administracyjne Instytucji Pośredniczącej ZIT WrOF realizują wydzielone w strukturach Urzędu Miejskiego Wrocławia Zespoły. Ponadto funkcję programowo-opiniodawczą w systemie wdrażania ZIT WrOF pełni Komitet Sterujący ZIT WrOF (przedstawiciele gmin wchodzących w skład ZIT WrOF), natomiast funkcję konsultacyjno-opiniodawczą ‒ Rada ZIT WrOF (przedstawiciele środowiska biznesowego, społecznego i naukowego oraz przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego).

Lider realizuje zadania Instytucji Pośredniczącej w zakresie przynajmniej wyboru projektów do dofinansowania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku oraz nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

Kontakt
Departament Infrastruktury i Gospodarki
Wydział Zarządzania Funduszami
ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław
V piętro, pok. 524
tel.  +48 71 777 85 55
faks  +48 71 777 72 91
e-mail: wzf@um.wroc.pl

Strony Porozumienia:

Przydatne linki:


Dokumenty:


Aktualności:

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane