W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Stanowienie aktów prawnych

W świetle obowiązującej Konstytucji źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są m. in. akty prawa miejscowego (art. 87 Konstytucji RP).

Akty prawa miejscowego obowiązują na obszarze gminy. Ustanawiane są przez Radę w formie uchwały, na podstawie upoważnień ustawowych.

Jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. W wyjątkowych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiego działania przepisy porządkowe może wydać Prezydent w formie zarządzenia. Zarządzenie takie musi zostać zatwierdzone na najbliższej sesji Rady Gminy (rozdz. IV ustawy o samorządzie gminnym).

Akty prawa miejscowego Gminy Wrocław ogłaszane są w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego.

Oprócz aktów prawa miejscowego Rada Gminy podejmuje również szereg innych uchwał. Sposób ich stanowienia opisany jest w Statucie Wrocławia.

Według przepisów zawartych w Statucie, uchwały rady podlegają publikacji w Biuletynie Urzędowym Rady Miejskiej Wrocławia. Akty te powinny zawierać: tytuł, datę i numer, podstawę prawną, ścisłe określenie przedmiotu uchwały, środków na jej realizację, organów odpowiedzialnych za jej wykonanie, a także przepisy przejściowe i uchylające oraz termin wejścia w życie.

Uchwały podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom (art. 37 Statutu Wrocławia).
Zmiana uchwały następuje w takim samym trybie jak jej uchwalenie (art. 38 Statutu).

Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić Radny, Przewodniczący, klub radnych, komisje Rady lub Prezydent.

W celu uzyskania opinii Przewodniczący przekazuje następnie projekt do: klubów i właściwych komisji. Opinię przedstawia się na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem uchwały. Stanowiska klubów przedstawiają zaś ich przewodniczący (lub osoby upoważnione) w dyskusji  (art. 39 Statutu).

Rada na sesji oprócz uchwał podejmuje także rezolucje i apele lub zajmuje stanowiska (w sprawach ogólnospołecznych). W sprawach porządkowych wydaje postanowienia.

Dostęp do uchwał i innych aktów prawnych podejmowanych przez Radę możliwy jest ze strony Biuletynu Informacji Publicznej.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego Wrocławia klasyfikuje zarządzenia wydawane przez Prezydenta jako:

  • zarządzenia organu – wydawane jako akty organu, na podstawie przepisu prawa upoważniającego do uregulowania danego zakresu spraw lub wyznaczającego zadania albo kompetencje. Zarządzenia ta wydaje się w celu realizacji zadań Miasta. Udostępnia się je na stronie BIP.
  • zarządzenia kierownika Urzędu – odnoszące się do spraw wewnętrznych Urzędu, wydawane jako wewnętrzne akty kierownika Urzędu.


Prezydent może udzielić, w drodze zarządzenia, Wiceprezydentom upoważnienia do wydawania zarządzeń organu w jego imieniu, określając zakres przedmiotowy upoważnienia.

Zarządzenia Prezydenta przedkłada się do rejestracji w Biurze Prezydenta.

Zarządzenia numerowane są cyframi arabskimi odpowiadającymi pozycji w prowadzonych rejestrach, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku, w którym akt został wydany (np. ZARZĄDZENIE NR 1500/08). Zarządzenie Prezydenta – jako kierownika Urzędu, oznacza się dodatkowo symbolem „K/” umieszczonym przed numerem (np. ZARZĄDZENIE NR K/12/08).

Zarządzenia Prezydenta wymagają zaopiniowania przez radców prawnych zatrudnionych w Wydziale Prawnym – w zakresie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi.

Uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia (art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym)
    Jeżeli uchwała lub zarządzenie podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej narusza czyjkolwiek interes prawny lub uprawnienie może zostać - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżona do sądu administracyjnego.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego