Załączniki:

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław
Prognoza oddziaływania na środowisko
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Wrocław - spis treści
Załączniki do części elektroenergetycznej
Załączniki do części dot- ciepłownictwa
Załączniki do części gazowej
Załączniki do części dot- odnawialnych źródeł energii
Mapy otrzymane od przedsiębiorstw energetycznych
Uzgodnienia między gminami w sprawie współpracy
Postanowienie