Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub wskazanym sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Informacje dotyczące:

 

Przed złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznych, należy sprawdzić czy interesujące dane nie są już udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej

Sprawdzenia można dokonać poprzez:

  • użycie "wyszukiwarki" - szukaj w serwisie (prawy górny róg),
  • przeglądu wykaz złożonych od dnia 1 sierpnia 2016 r.  wniosków o udostępnienie informacji wraz z odpowiedziami na stronie Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji  (https://bip.um.wroc.pl/informacje-publiczne/634).

 

Powyższe działanie może umożliwić szybsze pozyskanie żądanych informacji.

Złożenie wniosku:

Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej składa się do Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez:

  • przesłanie pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
  • złożenie osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8 pok. nr 5 lub ul. Bogusławskiego 8,10 sala S-1.
  • przesłanie faxem na numer +48 71 777 86 55;
  • przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail: kum@um.wroc.pl;
  • złożenie w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • przesłanie pocztę elektroniczną do Urzędu Miejskiego Wrocławia  wykorzystując poniższy formularz:

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – formularz on-line:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona drogą pocztową

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona pocztą elektroniczną

* Pole wymagane


Tryb odwoławczy

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. 

W przypadku bezczynności urzędu, wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR K/8/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia