Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Informacje dotyczące:


Jak złożyć wniosek:

(Sugerowany wzór wniosku w załączniku na dole strony, lub formularz do wypełnienia on-line poniżej)

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miejskiego Wrocławia w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Pl. Nowy Targ 1-8 pok. nr 5 lub ul. Bogusławskiego 8,10 sala S-1. 
  • przesłać  faxem na numer +48 71 777 86 55;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kum@um.wroc.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • przesłać elektronicznie wykorzystując poniższy formularz:

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana (wypełnić pole "Adres e-mail" lub wpisać go w polu "Opis informacji do udostępnienia")

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji  (wypełnić odpowiednie pola lub wpisać pełny adres w polu "Opis informacji do udostępnienia")

Przed wypełnieniem formularza, należy sprawdzić czy interesujące dane są udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poprzez:

  • użycie "wyszukiwarki" - szukaj w serwisie;
  • przeglądu wykaz złożonych - od dnia 1 sierpnia 2016 r. - wniosków o udostępnienie informacji wraz z odpowiedziami - TUTAJ
    (ścieżka dostępu: Urząd Miejski - Rejestry, ewidencje i archiwa - Urzędowy wykaz wniosków o udostępnienie informacji - Przedmiot wniosku);

Wskazane działanie umożliwia szybsze pozyskanie żądanych informacji.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – formularz on-line:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona drogą pocztową

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona pocztą elektroniczną

* Pole wymagane


Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

ZARZĄDZENIE NR K/8/20 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia