Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (z późn. zm.).
  2. Zarządzenia nr 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzenia konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. 

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.um.wroc.pl/ i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".

[start]Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 stycznia 2023 r.
Termin zakończenia konsultacji: 23 stycznia 2023 r. do godz. 14.00[koniec]

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia: 23 stycznia 2023 r. do godz. 14.00

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego. 

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) w sprawie: projektu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu".

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia. Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie
Wynik konsultacji
Wynik konsultacji (wersja tekstowa)