Na podstawie:

 1. Uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 2. Zarządzenia nr 3206/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 


Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.wroc.pl/ i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia:

 1. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia (Rafała Maszkowskiego),
 2. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia (Wojciecha Kilara),

[start]Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 stycznia 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 4 lutego 2022 r.[koniec]


Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowych projektów można przesłać w terminie do dnia 4 lutego 2022 r.

 • elektronicznie na adres e-mail: malgorzata.galewska@um.wroc.pl
  lub
 • pisemnie na adres:
  Urząd Miejski Wrocławia Wydział Planowania Przestrzennego
  ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.Załączniki:

Projekt uchwały (ul. Wojciecha Kilara)
Uzasadnienie (ul. Wojciecha Kilara)
Projekt uchwały (ul. Rafała Maszkowskiego)
Uzasadnienie (ul. Rafała Maszkowskiego)