Na podstawie:

  1. Uchwały Nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063).  
  2. Zarządzenia NR 3206/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej Wrocławia: projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia zmieniającej uchwałę NR XXXVII/803/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

[start]Termin rozpoczęcia konsultacji: 8 lipca 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 10 września 2021 r.[koniec]

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do dnia 10 września 2021 r. (piątek, godz. 15.45): 

  • elektronicznie na adres: wss@um.wroc.pl
  • pisemnie na adres:
    Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Partycypacji Społecznej
    ul G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław.

W przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.Załączniki:

Ogłoszenie
Projekt uchwały
Projekt uchwały (wersja tekstowa)
Uzasadnienie do projektu uchwały
Uzasadnienie do projektu uchwały (wersja tekstowa)