Uwaga! Od 3 stycznia 2022 r. zmiana nazwy Wydziału. Dawne Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków jest obecnie częścią Wydziału Architektury i Zabytków

Wnioski w sprawach prowadzonych przez Wydział Planowania Przestrzennego (dawne Biuro Rozwoju Wrocławia)  dotyczących lokalizacji inwestycji oraz wypisu i wyrysu z planu miejscowego należy składać w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków.


Uwaga!

 • obecnie brak możliwości odbiorów osobistych dokumentów,
 • udostępnianie akt tylko spraw w toku po uprzednim telefonicznym umówieniu się tel. +48 71 777 77 77.
 • korzystanie z zasobów dokumentacji Archiwum Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu jest zawieszone do odwołania,

Sekretariat:

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
II piętro, pok. 234
tel. + 48 71 777 71 14
faks +48 71 777 71 18
e-mail: waz@um.wroc.pl

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych

II piętro, pok. 229
tel. + 48 71 777 73 03

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Informacji i Rejestrów

II piętro, pok. 226
tel. + 48 71 777 73 72

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Zabytków

50-156 Wrocław
ul. Bernardyńska 5 
parter, pok. 01
tel. +48 71 777 94 51

Dyrektor Wydziału - Miejski Konserwator Zabytków: Magdalena Wankowska

Zastępca Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych: Aleksandra Nespiak

Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Rejestrów: Małgorzata Jordan

Zastępca Dyrektora ds. Zabytków: Hanna Kazimierowicz


Telefoniczna Informacja Wydziału

tel.: + 48 71 777 77 77

Uwaga! System pocztowy nie generuje potwierdzenia otrzymania maila. Aby je otrzymać należy skorzystać z platformy ePUAP

Kancelaria Wydziału

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4
 • udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale oraz udzielanie informacji o etapie załatwiania sprawy aktualnie rozpatrywanej: parter, sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7

Struktura:

Sekcja Organizacyjno-Finansowa

Dział Architektoniczno - Budowlany

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Architektoniczno-Budowlanych - tel. + 48 71 777 73 03

 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B1
  Kierownik Zespołu: Małgorzata Chybalska
  tel. +48 71 777 73 69
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B2
  Kierownik Zespołu: Agnieszka Czerwiec
  tel. +48 71 777 75 01
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B3
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Łabuz
  tel. +48 71 777 72 20
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany - B4
  Kierownik Zespołu: Kamila Borkowska
  tel. +48 71 777 74 21
 • Zespół Architektoniczno-Budowlany Inwestycji Liniowych - IB
  Kierownik Zespołu: Elżbieta Moskała
  tel. +48 71 777 74 42
 • Zespół Analiz i Estetyki
  Koordynator: Katarzyna Śmigielska
  tel. +48 71 777 73 87

Dział Informacji i Rejestrów

Sekretariat Zastępcy Dyrektora  ds.  Informacji i Rejestrów - tel. + 48 71 777 73 72

 • Zespół Informacji 
  Kierownik Zespołu: Ewa Bartoszewska Stróżyk
  tel. +48 71 777 74 60
 • Zespół Kancelarii Wydziału
  Kierownik Zespołu: Marzena Anczyk
  tel. +48 71 777 73 72
 • Zespół Rejestrów i Dokumentacji
  Kierownik Zespołu: Beata Zwiech
  tel. +48 71 777 73 97
 • Zespół Zaświadczeń
  Kierownik Zespołu: Ewa Stawiany
  tel. +48 71 777 72 65

Dział Zabytków

Sekretariat Zastępcy Dyrektora ds. Zabytków - tel. +48 71 777 94 51

 • Zespół Zabytków Ruchomych i Nieruchomych
  ul. Bernardyńska 5, 
  tel. +48 777 94 51
 • Zespół Zagospodarowania Terenów Zabytkowych
  ul. Bernardyńska 5, 
  Kierownik Zespołu:
  tel. +48 777 94 51

Wydział Architektury i Zabytków realizuje w szczególności:

 1. zadania własne powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące administracji architektoniczno-budowlanej, wynikające z przepisów Prawa budowlanego i przepisów szczególnych oraz zlecone staroście, wynikające z innych przepisów; [start] [koniec]
 2. zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie Wrocławia, w tym:
  1. zadania przekazane na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków;
  2. zadania, wynikające z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, oraz w przepisach szczególnych,
  3. udzielanie dotacji na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Radę Miejską Wrocławia;
  4. prowadzenie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków Wrocławia;
  5. zadania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego, wynikające z obowiązków własnych Gminy;
  6. współpraca z innymi organami administracji publicznej, instytucjami i podmiotami w zakresie zabytków i dziedzictwa kulturowego;
  7. monitorowanie i koordynowanie działań podmiotów zarządzających miejscem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w kontekście właściwego funkcjonowania i ochrony tego miejsca, a także jego strefy buforowej oraz prowadzenie współpracy i dialogu pomiędzy Interesariuszami tego terenu a jednostkami zewnętrznymi, w tym Ośrodkiem ds. Światowego Dziedzictwa w Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz organami uczestniczącymi w działaniach na rzecz miejsc wpisanych na listę UNESCO.

Procedury realizowane przez Wydział Architektury i Zabytków dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Zawiadomienia i obwieszczenia Wydziału Architektury i Zabytków

Wzory obowiązujących druków w formacie.rtf

Wzory obowiązujących druków w formacie .pdf

Wykaz decyzji WZiZT wydanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, które wygasły z dniem 1.01.2018 r.

Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Architektury i Zabytków (dawny Wydział Architektury i Budownictwa)

Zgłoszenia budowy oraz instalowania instalacji gazowej i przebudowy budynków jednorodzinnych

Pomniki, rzeźby i fontanny we Wrocławiu powstałe przed 1945 roku

Pomniki, rzeźby i fontanny we Wrocławiu powstałe po 1945 roku

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Wrocławia

Rejestr zabytków nieruchomych

Obszary ewidencyjne i rejestrowe

Lista Społecznych Opiekunów Zabytków Wrocławia

Sprawozdania z działalności Wydziału Architektury i Zabytków (dawnego Wydziału Architektury i Budownictwa)

Katalog mebli miejskich

Konkurs "Piękny Wrocław"

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45.

Godziny pracy Kancelarii Wydziału

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15 przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów: parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2 ,3 i 4
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 udostępnianie akt postępowań administracyjnych prowadzonych w Wydziale oraz udzielanie informacji o etapie załatwiania sprawy aktualnie rozpatrywanej: parter, sala 1c - stanowisko 5, 6 i 7

Godziny przyjęć dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Godziny przyjęć zastępców dyrektora w sprawie skarg i wniosków

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Godziny przyjęć kierowników zespołów

Po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.

Godziny kontaktu telefonicznego z kierownikami zespołów w sprawie prowadzonych postępowań

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 12:00.