Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
fax + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I 
  ul. G.Zapolskiej 4
  złożenie wniosku - pokój 14
  odbiór tablic - COM III, ul. W. Bogusławskiego 10, okienka 1-7
 • COM II 
  pl. Nowy Targ 1-8
  złożenie wniosku - pokój 14
  odbiór tablic - okienka 6-7
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, 3 stanowiska obsługiwane przez grupę R


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I,  COM II, COM III
  poniedziałek 8:00–17:15
  wtorek 8:00–17:15
  środa 8:00–17:15
  czwartek 8:00–17:15
  piątek 8:00–17:15
 • COM IV
  poniedziałek 8:00—15:15
  wtorek 8:00—15:15
  środa 8:00—15:15
  czwartek 8:00—15:15
  piątek 8:00—15:15

Uwagi:
Po zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnych można również wymienić tablice na zupełnie nowe. Wiąże się to z koniecznością wymiany dowodu rejestracyjnego.

Opłaty:

 • opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:
  - samochodowe - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet)
  - motocyklowe - 40,00 zł
  - motorowerowe - 30,00 zł
  - indywidualne - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet)
  - zabytkowy samochód - 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł - dwie sztuki (komplet)
  - zabytkowy motocykl - 50,00 zł
 • opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo –17 zł ( poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej)

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłat za czynności rejestracyjne dokonywać można w Punktach Obsługi Bankowej gotówką, kartą lub na konto

 • opłata skarbowa (za pełnomocnictwo) PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata komunikacyjna (za tablice i znaki legalizacyjne)  PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Czas oczekiwania na wtórnik (wtórniki) to jeden dzień roboczy, jeśli wniosek zostanie złożony do  godziny 14.00 danego dnia.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 137, poz. 968 z poźn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. Nr 210, poz. 1626)

 

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
 • dowód rejestracyjny
 • dowód uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne) i znaki legalizacyjne
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku gdy tablice (tablica) rejestracyjne zostały skradzione
 • oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, potwierdzające kradzież, zagubienie bądź zniszczenie tablic (tablicy) rejestracyjnych
 • dowód osobisty
 • imienne pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu

 

Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest:

 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej
 • dowód osobisty
 • polisa OC – zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003, Nr 124, poz. 1152), posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie okaże takiego dokumentu, to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli


Załączniki:

Pełnomocnictwo do oświadczeń pod odpowiedzialnością karną
Wniosek