Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
fax + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I 
  ul. G.Zapolskiej 4
  • złożenie wniosku: pokój 14
  • odbiór tablic: parter, sala S 2 okienka od 17 do 21
 • COM II 
  pl. Nowy Targ 1-8
  złożenie wniosku - pokój 14
  odbiór tablic - okienka od 5 do 10
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, okienko 12

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli  ( przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, iż działa za zgodą większości współwłaścicieli ) lub pełnomocnik

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I,  COM II, COM III
  poniedziałek - piątek 8:00–17:15
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00—15:15

Uwagi:

Po zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży tablicy (tablic) rejestracyjnych można również wymienić tablice na zupełnie nowe. Wiąże się to z koniecznością wymiany dowodu rejestracyjnego. Do wykonania czynności należy przedłożyć kartę pojazdu.

Opłaty:

 • opłata za wtórnik tablic rejestracyjnych:
  • samochodowe - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet);
  • motocyklowe - 40,00 zł;
  • motorowerowe - 30,00 zł;
  • indywidualne - 40,00 zł (jedna sztuka), 80,00 zł - dwie sztuki (komplet);
  • zabytkowy samochód - 50,00 zł (jedna sztuka), 100,00 zł - dwie sztuki (komplet);
  • zabytkowy motocykl - 50,00 zł;
 • opłata za wydanie kompletu znaków legalizacyjnych - 12,50 zł;
 • opłata ewidencyjna – 0,50 zł;
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo –17 zł ( poza osobami zwolnionymi zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej);
 • w przypadku wymiany tablic na nowy numer rejestracyjny - opłata zgodnie ze wskazaną na wniosku.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłaty można wnosić wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku lub przelewem  na niżej wskazane nr rachunków bankowych:

 • opłata skarbowa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata komunikacyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej złożone przed godz. 11:00 zostaną przekazane do realizacji do Producenta Tablic tego samego dnia. Wnioski złożone po godz. 11:00 będą przekazywane do realizacji następnego dnia roboczego. Czas oczekiwania na wtórnik tablicy rejestracyjnej wynosi około 2 dni licząc od przekazania zamówienia do Producenta Tablic.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych;
 • wniosek o wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym
 • dowód rejestracyjny;
 • dowód uiszczenia opłaty za tablicę (tablice) rejestracyjną (rejestracyjne) i znaki legalizacyjne
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych w przypadku, gdy tablice (tablica) rejestracyjne zostały skradzione, a strona wnioskuje o wydanie tablic z nowym numerem rejestracyjnym;
 • dowód osobisty;
 • imienne pełnomocnictwo od współwłaściciela pojazdu jeśli nie stawiają się wszyscy właściciele pojazdu.

Do odbioru tablicy/tablic wymagany jest:

 • dowód rejestracyjny;
 • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
 • w przypadku wniosku o wydanie wtórnika jednej tablicy rejestracyjnej do odbioru tablicy konieczne jest przedłożenie drugiej tablicy rejestracyjnej;
 • dowód osobisty;
 • zgodnie z zapisem art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu, z wyjątkiem pojazdów historycznych, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu. Przepisy w/w ustawy, tj. art. 84, 86 i 87 stanowią o tym, że na organach właściwych do rejestracji pojazdów  ciąży obowiązek przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku  zawarcia umowy ubezpieczenia OC, a jeżeli osoba kontrolowana nie zawarła umowy ubezpieczenia , to organ rejestrujący zawiadamia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli.

Uwaga!
W przypadku chęci posiadania tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym, konieczna jest dodatkowa wizyta w urzędzie celem złożenia zamówienia na wyprodukowanie wnioskowanych tablic.
Podczas tej wizyty należy złożyć wniosek z dokumentami wymaganymi do zarejestrowania pojazdu oraz dowód wniesionej opłaty na rachunek: 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452 (500 zł - jedna tablica, 1000 zł - dwie tablice).Załączniki:

Wniosek (wtórnik)
Wniosek (wymiana tablic)
Pełnomocnictwo dla osób fizycznych
Pełnomocnictwo dla firm
Oświadczenie - wzór
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych