Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8: 

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów - parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7,
 • wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Uwagi:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może w drodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów art. 45a ust. 1 ustawy prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/)

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za decyzje inne - 10 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest  średnio do 30 dni, maksymalnie - do 65 dni.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub  nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony  wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy prawo budowlane - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

 • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy.
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych.
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 

Fakultatywnie - pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.Załączniki:

Wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane - druk PB-13
Uzupełnienie/wycofanie wniosku - druk U