Na podstawie:

  1. Uchwały nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
  2. Zarządzenia nr 3206/15 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zasad postępowania w celu przeprowadzania konsultacji projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 


Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.um.wroc.pl/ i na stronie internetowej www.wroclaw.pl projekty uchwał Rady Miejskiej Wrocławia z zakresu nazewnictwa ulic na terenie Wrocławia:

  1. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia (Kazimierza Funka),
  2. projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia (Rycerska),


[start]Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 grudnia 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 5 stycznia 2022 r.[koniec]

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowych projektów można przesłać w terminie do dnia: 4 stycznia 2022 r. elektronicznie na adres email: malgorzata.galewska@um.wroc.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski Wrocławia Biuro Rozwoju Wrocławia, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław.
Załączniki:

Projekt uchwały (ul. Rycerska)
Uzasadnienie (ul. Rycerska)
Projekt uchwały (ul. Kazimierza Funka)
Uzasadnienie (ul. Kazimierza Funka)