Jak uzyskać zwolnienie od podatku w związku podłączeniem do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła

Podatnicy podatku od nieruchomości, którzy podłączyli swój budynek lub jego część do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku. Warunkiem zwolnienia po potwierdzeniu spełnienia wyżej opisanych warunków, które wynikają z uchwały, jest złożenie:
1. deklaracji DN-1 z załącznikami ZDN-1 (dla przedmiotów podlegających opodatkowaniu) i ZDN-2 (dla przedmiotów podlegających zwolnieniu),
2. oświadczenia o podłączeniu budynków do sprawnej instalacji (załącznik nr 2 do uchwały),
3. oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 3 do uchwały),
4. formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. (poz. 1543)).
Wszystkie formularze do pobrania na dole strony. 

Dodatkowe informacje o instalacjach fotowoltaicznych


Przypominamy, że podstawy opodatkowania budowli podlegających amortyzacji (wartość początkową budowli) należy zgłaszać w deklaracji DN-1 co roku, bez względu na dokonane odpisy amortyzacyjne. 
Zasada ta wynika wprost z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym podstawą opodatkowania budowli jest wartość budowli na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. 
W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych jest to wartość budowli z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, zatem wartość ta również nie może być pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (por. wyrok WSA w Rzeszowie z 21 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Rz 1222/18 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA2642E705
oraz wyrok NSA z 3 marca 2021 r. sygn. akt III FSK 999/21)
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9D1A62507C
Z kolei budowle, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, należy zgłaszać w deklaracji DN-1 wg wartości rynkowej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Wartość ta, do celów podatku od nieruchomości, nie ulega zmianie w latach następnych. 


Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.[start] [koniec]
Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Wrocławia.
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).
W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.


UWAGA!

 • Przed wypełnieniem deklaracji należy zapoznać się z objaśnieniami Ministerstwa Finansów jak prawidłowo obliczyć podstawy opodatkowania, wysokość zobowiązania podatkowego, rat podatku oraz jak prawidłowo wypełnić załączniki do deklaracji.
 • W związku z wymogiem używania formularzy deklaracji o dokładnie określonym formacie zwracamy uwagę, iż niektóre drukarki (szczególnie laserowe) mogą drukować formularze w sposób nieprawidłowy, "obcinając" końcowy fragment strony i drukując go na następnej stronie.
  Strony formularza muszą zachować oryginalne formatowanie wielkości i kroju czcionek, w związku z powyższym nie można zmieniać formatowania w celu uzyskania wydruku na żądanej ilości stron.
  W przypadku braku możliwości poprawnego wydruku formularza, druki można uzyskać w:
  • Wydziale Podatków i Opłat UM Wrocławia przy ul. W. Bogusławskiego 8,10; pokój 502, 505, 527
  • Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41
  • Centrum Obsługi Mieszkańca przy ul. G. Zapolskiej 4

 • Należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885).
 • Na stronie ZGKiKM można odszukać identyfikator geodezyjny działki po wybraniu "szukaj" (ikona lupy) i wpisaniu ulicy oraz numeru domu. Identyfikator działki jest dostępny - po wybraniu działki na mapie - w oknie Informacja o obiekcie w części OSNOWA/EGIB.
 • Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany pocztą.
  Numer konta podany w deklaracji przeznaczony jest dla składających deklarację po raz pierwszy.


Informacje dotyczące pełnomocnictw (w tym aktualne druki/formularze) udzielanych w sprawach podatkowych.Załączniki:

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek od nieruchomości (wersja edytowalna)
Załącznik ZDN-1 do deklaracji
Załącznik ZDN-1 do deklaracji (wersja edytowalna)
Załącznik ZDN-2 do deklaracji
Załącznik ZDN-2 do deklaracji (wersja edytowalna)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie o podłączeniu budynków do sprawnej instalacji (załącznik nr 2 do uchwały nr XII/316/19)
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis (załącznik nr 3 do uchwały nr XII/316/19)