Urząd w procesie naboru przetwarza dane osobowe jedynie w zakresie i celu jego przeprowadzenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszczone w Informacji o wynikach naboru, opublikowanej w BIP oraz zamieszczonej na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie terminu publicznego udostępnienia informacja o wynikach naboru zostaje usunięta z BIP oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8. 50-141 Wrocław, a dane osobowe podlegają udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach odrębnych.