[start]Większość spraw w Urzędzie można załatwić za pośrednictwem ePUAP lub tradycyjną pocztą.[koniec]

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu. Trzeba mieć:


Co można załatwić w Urzędzie zdalnie:

Departament Prezydenta:

 • pisma i wnioski o patronat do kancelarii prezydenta (mail),
 • w pozostałych sprawach sugerowany jest kontakt telefoniczny.

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia:

 • indywidualny kontakt z Radnymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (odwołane dyżury),
 • korespondencja klientów do Biura Rady Miejskiej Wrocławia i do poszczególnych Komisji (mailem).

Biuro Nadzoru Właścicielskiego:

 • wszystkie sprawy mogą być realizowane mailowo lub telefonicznie.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

 • wnioski od mieszkańców Wrocławia za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • udzielanie porad prawnych w prostych sprawach – bez konieczności analizy dokumentów (telefonicznie, pn.-pt., godz. 8.00 - 15.30),
 • udzielanie ogólnych informacji w sprawach prowadzonych przez rzecznika,
 • przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na e-mail sekretariatu: brk@um.wroc.pl - do odwołania.

 

Dalsza korespondencja w sprawie zgłoszonej poprzez e-mail będzie prowadzona pocztą tradycyjną - jedynie wnioski przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP umożliwiają kontakt wyłącznie drogą elektroniczną. 
W dowolnym czasie, na każdym etapie sprawy, można zainicjować kontakt z Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu za pośrednictwem platformy ePUAP i od tego momentu dalsza korespondencja będzie prowadzona drogą elektroniczną, tj. poprzez ePUAP.


Wydział Architektury i Budownictwa:

 • wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty (z wyłączeniem zaświadczeń o samodzielności lokali),
 • zapytania w trybie informacji publicznej i inne wynikające z działalności wydziału,
 • wnioski o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys przesyłany jest w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej do wnioskodawcy).

 • Biuro Rozwoju Wrocławia

  sprawy dotyczące planowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej oraz nazewnictwa ulic i adresów.

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:

 • informacje dotyczące prowadzonych spraw (sprawy w toku),
 • informacje o statusie ochrony konserwatorskiej,
 • informacje dotyczące wymaganych wniosków, dokumentacji projektowej (w nowych sprawach),
 • informacje o zasobach archiwalnych,
 • wnioski o dostępie do informacji publicznej.

Biuro Rozwoju Gospodarczego:

 • informacje i zapytania w sprawie umieszczania reklam (telefonicznie, mailowo, pocztą),
  składanie wniosków na umieszczanie nośników reklamowych (drogą pocztową i mailem),
 • informacje dotyczące Parku Kulturowego "Stare Miasto" (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • informacje dotyczące prowadzenia handlu okrężnego, funkcjonowania targowisk, gastronomii mobilnej, jarmarków, kiermaszy itp. (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • składanie wniosków do losowania na miejsca handlowe (drogą pocztową i mailem).
 • pozyskiwanie informacji dot. możliwości uzyskania dofinansowania, procedury rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, zakładania spółki prawa handlowego lub spółdzielni socjalnej, uzyskania decyzji, licencji lub zezwoleń - niezbędnych do prowadzenia określonej działalności, lokalnych instytucji otoczenia biznesu (w zakresie pomocy finansowej, doradczej, informacyjnej i inkubacyjnej),
 • bieżąca obsługa dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym (zdalnie).

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych:

 • proces rekrutacji (wraz ze składaniem dokumentów) do przedszkoli i szkół podstawowych (system elektroniczny),
 • informacje dla rodziców,
 • współpraca z placówkami.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 • niemal wszystkie sprawy, m.in. związane z usuwaniem pojazdów z drogi, sprawy pożarowe.

Wydział Podatków i Opłat (za pośrednictwem ePUAP):

 • podatki od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zaświadczenia w sprawach podatków i opłat,
 • zgłoszenie zmiany danych osobowych w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych,
 • podatki rolne od osób fizycznych i osób prawnych,
 • podatki leśne od osób fizycznych i osób prawnych.

 

Wykaz spraw, które można załatwić przez EPUAP w Wydziale Podatków i Opłat.


Wydział Księgowości

 • wniosek o zwrot błędnie dokonanych wpłat,
 • wniosek o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, adres domowy lub inne zobowiązanie wobec Gminy,
 • zaświadczenie w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.

 

Ww. sprawy można załatwić wysyłając dokument elektronicznie za pośrednictwem ePUAP lub poczty tradycyjnej.


Wydział Spraw Obywatelskich:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego,
 • zgłoszenie emigracji stałej i czasowej,
 • zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - można załatwić przez ePUAP,  nie można za pośrednictwem poczty,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej,
 • złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy,
 • zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i praw jazdy,
 • wniosek o nadanie numeru PESEL,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • złożenie wniosku o: wpis/zmianę/zawieszeni/wznowienie/wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności o Gospodarczej (CEIDG),
 • złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu,
 • złożenie wniosku o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • złożenie wniosku o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej (odbiór tylko osobisty w urzędzie).

Ww. sprawy można załatwić albo przez ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 


Urząd Stanu Cywilnego 
za pomocą platformy e-PUAP można załatwić następujące sprawy:

 • rejestracja noworodka (jeśli przy rejestracji nie będzie składane oświadczenie o uznaniu ojcostwa);
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym;

Wydział Zamówień Publicznych:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość 214.000 euro (próg unijny) poprzez platformę przetargową,
 • zwracanie się przez wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż równowartość 214.000 euro.

Wydział Lokali Mieszkalnych:

 • zapytania dotyczące ogólnych zasad ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Wrocław,
 • zapytania dot. regulowania tytułów prawnych do zajmowanych lokali oraz w toczącym się już w Wydziale postępowaniu,
 • przesyłanie wniosków.

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

 • wszystkie sprawy i postępowania mogą być obsługiwane telefonicznie lub mailowo,
 • dokumenty dotyczące postępowań może przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo przez ePUAP.

Wydział Inżynierii Miejskiej:

 • wszystkie sprawy mogą być realizowane zdalnie lub telefonicznie.

Biuro Obsługi Infrastrukturalnej:

 • wszystkie sprawy można załatwić zdalnie.

Wydział Wody i Energii

 • Doradztwo energetyczne: odpowiedzi na pytania dotyczące wymiany pieca, w szczególności:
  - jak uzyskać dopłatę z miejskich programów KAWKA Plus (wymiana pieca) oraz Termo Kawka (wymiana okien),
  -jak uzyskać dopłatę z Lokalnego Programu Osłonowego (dopłaty do rachunków za ogrzewanie),
  -jak uzyskać zwolnienie z czynszu po wymianie pieca w mieszkaniu komunalnym,
  -gdzie szukać źródeł finansowania zmiany ogrzewania, termomodernizacji oraz inwestycji w odnawialne źródła energii,
  - czy we Wrocławiu można palić w piecu na węgiel lub w kominku.
 • Planowanie przestrzenne wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo, a ewentualne wnioski czy uwagi do planów miejscowych mogą być składane mailowo lub pocztą tradycyjną.
 • Wpisanie zadania do PGN i odbiór potwierdzenia można przesłać pocztą tradycyjną lub mailowo.
  Wszelkie informacje i pomoc można uzyskać telefonicznie.
  Nie są to sprawy terminowe, mogą być odłożone w czasie (zwolnienie od podatku jest przyznawane dopiero od następnego roku)
 • Program „złap deszcz”:
  - informacja o statusie złożonego wniosku , oraz wniosku o rozliczenie
  - zapytania w sprawie Projektu "GrowGreen" na email: growgreenWRO@um.wroc.pl
  - dokumentacja projektowa do zaopiniowania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi można wysyłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie na email: bwe@um.wroc.pl
  Wszystkie informacje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie lub mailowo.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

 • sprawy można załatwiać przez pocztę ePUAP oraz pocztą tradycyjną,
 • uzyskiwanie informacji wyłącznie telefonicznie.

Wydział Partycypacji Społecznej

 • wszystkie sprawy tam gdzie wymagany jest podpis, można załatwiać przez ePUAP lub przesłanie Poczta Polską,
 • pełna informacja ka każdy temat z zakresu zadań realizowanych przez WSS jest udzielany telefonicznie lub przez strony WWW lub media społecznościowe,

Sekcja ds. Rewitalizacji:

Dział ds. Partycypacji:
Obecnie żadne konsultacje społeczne nie odbywają się. Planowane są procesy, które będą prowadzone w formie wyłącznie elektronicznej.
Zgłoszenia na panel obywatelski przyjmowane są zgodnie z harmonogramem, planowane na 24 marca, na godz. 12.00 losowanie panelistek i panelistów odbędzie się i będzie relacjonowane na żywo na stronie Wrocław Rozmawia

Nieodpłatna Pomoc Prawna:
Nieodpłatne porady prawne będą udzielane jedynie przez telefon. Warunkiem uzyskania pomocy przez telefon jest złożenie na adres poczty elektronicznej podany niżej wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon, zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Lokale użytkowe dla organizacji pozarządowych - opinie:

 • wnioski można przesłać mailem (scan).

Nadzór nad NGO/ wpisy do ewidencji:

 • sprawdzenie dokumentów złożonych przez NGO i wymiana uwag (mail).

WBO i Fundusz Osiedlowy:

 • Kontakt z zespołem Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego możliwy jest poprzez e-mail: budzetobywatelski@um.wroc.pl lub telefonicznie: 71 777 81 11/71 777 7717.
 • Kontakt z zespołem Funduszu Osiedlowego możliwy jest poprzez e-mail: fundusz.osiedlowy@um.wroc.pl lub telefonicznie 71 777 78 48/ 71 7777 93 40/71 777 74 94

Dział współpracy z NGO:

 • Komisja konkursowa - może działać zdalnie,
 • wnioski o wypłatę środków,
 • zamieszczanie informacji (ogłoszeń, weryfikacji formalnej, rozstrzygnięć itp) na BIP.

Wydział Kultury:

 • wniosek o pozwolenie na udostępnienie terenu na prowadzenie autorskich prezentacji artystycznych - przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na adres  sekretariatu : wkl@um.wroc.pl,
 • wniosek w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pracowni na poziomie 1% stawki w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej,
 • wniosek o stypendium artystyczne Samorządu Wrocławia,
 • informacje dotyczące prowadzonych spraw (sprawy w toku).

Lista usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na ePUAPie