[start]Większość spraw możemy załatwić za pośrednictwem ePUAP lub tradycyjną pocztą.[koniec]

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu. Trzeba mieć:


Co można załatwić w Urzędzie zdalnie?


Departament Prezydenta:
 • pisma i wnioski o patronat do kancelarii prezydenta (mail)
 • w pozostałych sprawach sugerowany jest kontakt telefoniczny

Wydział Architektury i Budownictwa:
 • wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty,
 • zapytania w trybie informacji publicznej i inne wynikające z działalności wydziału,
 • wnioski o wypis i wyrys z miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych:
 • proces rekrutacji (wraz ze składaniem dokumentów) do przedszkoli i szkół podstawowych (system elektroniczny)
 • informacje dla rodziców
 • współpraca z placówkami

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków:
 • informacje dotyczące prowadzonych spraw (sprawy w toku)
 • informacje o statusie ochrony konserwatorskiej
 • informacje dotyczące wymaganych wniosków, dokumentacji projektowej (w nowych sprawach)
 • informacje o zasobach archiwalnych
 • wnioski o dostępie do informacji publicznej

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów:
 • wnioski od mieszkańców Wrocławia za pośrednictwem platformy e-PUAP
 • udzielanie porad prawnych w prostych sprawach – bez konieczności analizy dokumentów (telefonicznie, pn.-pt., g. 08.00 - 15.30),
 • udzielanie ogólnych informacji w sprawach prowadzonych przez rzecznika
 • przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na e-mail sekretariatu: brk@um.wroc.pl

Biuro Rozwoju Wrocławia
 • sprawy dotyczące planowania przestrzennego, systemu informacji przestrzennej oraz nazewnictwa ulic i adresów

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • niemal wszystkie sprawy, m.in. związane z usuwaniem pojazdów z drogi, sprawy pożarowe

Wydział Podatków i Opłat (za pośrednictwem EPUAP):
 • podatki od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych
 • podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • zaświadczenia w sprawach podatków i opłat
 • zgłoszenie zmiany danych osobowych w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych
 • podatki rolne od osób fizycznych i osób prawnych
 • podatki leśne od osób fizycznych i osób prawnych
Wykaz spraw, które można załatwić przez EPUAP w Wydziale Podatków i Opłat
Biuro Rozwoju Gospodarczego:
 • informacje i zapytania w sprawie umieszczania reklam (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • składanie wniosków na umieszczanie nośników reklamowych (drogą pocztową i mailem),
 • nformacje dotyczące Parku Kulturowego "Stare Miasto" (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • informacje dotyczące prowadzenia handlu okrężnego, funkcjonowania targowisk, gastronomii mobilnej, jarmarków, kiermaszy itp. (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • składanie wniosków do losowania na miejsca handlowe (drogą pocztową i mailem).
 • pozyskiwanie informacji dot. możliwości uzyskania dofinansowania, procedury rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej, zakładania spółki prawa handlowego lub spółdzielni socjalnej, uzyskania decyzji, licencji lub zezwoleń - niezbędnych do prowadzenia określonej działalności, lokalnych instytucji otoczenia biznesu (w zakresie pomocy finansowej, doradczej, informacyjnej i inkubacyjnej).
 • bieżąca obsługa dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym (zdalnie)

Wydział Spraw Obywatelskich:
 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy,
 • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego,
 • zgłoszenie emigracji stałej i czasowej,
 • zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu,
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
 • zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej,
 • złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy,
 • zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i praw jazdy,
 • złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności o Gospodarczej (CEIDG),
 • wniosek o nadanie numeru PESEL,
 • zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • złożenie wniosku o wpis do CEiDG,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i prawem jazdy,
 • zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu
Ww. sprawy można załatwić albo przez ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Szczegółowy wykaz na stronie: Lista spraw z zakresu działalności WSO, które można załatwić bez wizyty w Urzędzie

Wydział Zamówień Publicznych:
 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość 214.000 euro (próg unijny) poprzez platformę przetargową;
 • zwracanie się przez wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż równowartość 214.000 euro.

Wydział Lokali Mieszkalnych:
 • zapytania dotyczące ogólnych zasad ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Wrocław
 • zapytania dot. regulowania tytułów prawnych do zajmowanych lokali oraz w toczącym się już w Wydziale postępowaniu
 • przesyłanie wniosków

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia:
 •  indywidualny kontakt z Radnymi za pośrednictwem poczty elektronicznej (odwołane dyżury)
 • korespondencja klientów do Biura Rady Miejskiej Wrocławia i do poszczególnych Komisji (mailem)

Wydział Inżynierii Miejskiej:
 • wszystkie sprawy mogą być realizowane zdalnie lub telefonicznie

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
 • wszystkie sprawy i postępowania mogą być obsługiwane telefonicznie lub mailowo

Biuro Nadzoru Właścicielskiego:
 • wszystkie sprawy można załatwiać zdalnie

Wydział Wody i Energii

 • Doradztwo energetyczne: odpowiedzi na pytania dotyczące wymiany pieca, w szczególności:
  - jak uzyskać dopłatę z miejskich programów KAWKA Plus (wymiana pieca) oraz Termo Kawka (wymiana okien),
  -jak uzyskać dopłatę z Lokalnego Programu Osłonowego (dopłaty do rachunków za ogrzewanie),
  -jak uzyskać zwolnienie z czynszu po wymianie pieca w mieszkaniu komunalnym,
  -gdzie szukać źródeł finansowania zmiany ogrzewania, termomodernizacji oraz inwestycji w odnawialne źródła energii,
  - czy we Wrocławiu można palić w piecu na węgiel lub w kominku.
 • Planowanie przestrzenne wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo, a ewentualne wnioski czy uwagi do planów miejscowych mogą być składane mailowo lub pocztą tradycyjną.
 • Wpisanie zadania do PGN i odbiór potwierdzenia można przesłać pocztą tradycyjną lub mailowo.
  Wszelkie informacje i pomoc można uzyskać telefonicznie.
  Nie są to sprawy terminowe, mogą być odłożone w czasie (zwolnienie od podatku jest przyznawane dopiero od następnego roku)
 • Program „złap deszcz”:
  - informacja o statusie złożonego wniosku , oraz wniosku o rozliczenie
  - zapytania w sprawie Projektu "GrowGreen" na email: growgreenWRO@um.wroc.pl
  - dokumentacja projektowa do zaopiniowania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi można wysyłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie na email: bwe@um.wroc.pl
  Wszystkie informacje w tym zakresie można uzyskać telefonicznie lub mailowo.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

 • sprawy można załatwiać przez pocztę e-puap oraz pocztą tradycyjną,
 • uzyskiwanie informacji wyłącznie telefonicznie

Biuro Obsługi Infrastrukturalnej:
 • wszystkie sprawy można załatwić zdalnie

Wydział Partycypacji Społecznej

 • wszystkie sprawy tam gdzie wymagany jest podpis, można załatwiać przez e-puap lub przesłanie Poczta Polską
 • pełna informacja ka każdy temat z zakresu zadań realizowanych przez WSS jest udzielany telefonicznie lub przez strony WWW lub media społecznościowe.
 • Sekcja ds. Rewitalizacji: wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji
 • Dział ds. Partycypacji:
  Obecnie żadne konsultacje społeczne nie odbywają się. Planowane są procesy, które będą prowadzone w formie wyłącznie elektronicznej.
  Zgłoszenia na panel obywatelski przyjmowane są zgodnie z harmonogramem, planowane na 24 marca, na godz. 12.00 losowanie panelistek i panelistów odbędzie się i będzie relacjonowane na żywo na stronie Wrocław Rozmawia
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna:
  Nieodpłatne porady prawne będą udzielane jedynie przez telefon. Warunkiem uzyskania pomocy przez telefon jest złożenie na adres poczty elektronicznej podany niżej wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez telefon, zawierającego oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).
 • Lokale użytkowe dla organizacji pozarządowych - opinie
  Wnioski można przesłać mailem (scan),
 • Nadzór nad NGO/ wpisy do ewidencji
  sprawdzenie dokumentów złożonych przez NGO i wymiana uwag (mail).
 • WBO i Fundusz Osiedlowy kontakt e-mail
 • Dział współpracy z NGO
  - Komisja konkursowa - może działać zdalnie,
  - wnioski o wypłatę środków
  - zamieszczanie informacji (ogłoszeń, weryfikacji formalnej, rozstrzygnięć itp) na BIP

Lista usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na ePUAPie