[start] [koniec]Sekretariat
50-107 Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
I piętro, pok. 112
tel. +48 71 777 87 88
faks +48 71 777 87 89
e-mail: wok@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Alicja Bogusz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Honorata Langner-Mrozek


Struktura:

 • Dział Kadr
  Kierownik: Grażyna Perełka
  I piętro, pok. 142
  tel. +48 71 777 72 41

 • Dział Organizacyjny
  Kierownik: Agnieszka Koczapska
  I piętro, pok. 116
  tel. +48 71 777 72 21
  faks +48 71 777 77 19
  • Zespół ds. Regulacji Prawno - Organizacyjnych
   I piętro, pok. 116
   tel. +48 71 777 71 47, 777 73 52
   - Pełnomocnictwa i upoważnienia
   I piętro, pok. 115
   tel. +48 71 777 72 35, 777 75 32
   - Praktyki, staże, pieczątki i pieczęcie
   I piętro, pok. 116
   tel. +48 71 777 80 42, 777 80 43
   - Stanowiska ds. informacji publicznej
   parter, pok. 041
   tel. +48 71 777 74 64, 777 84 74
  • Zespół ds. Informacji
   - Informacja o Urzędzie
   parter (prawa strona), pok. 12
   tel. +48 71 777 72 18, 777 72 19
   - Redakcja BIP
   IV piętro, pok. 414
   tel. +48 71 777 90 61, 777 90 62
   e-mail: bip@um.wroc.pl
  • Kancelaria Ogólna
   Koordynator: Biana Smolarkiewicz
   parter, pok. 3
   tel.  +48 71 777 72 27, 777 73 07
   tel.  +48 71 777 71 86 (doręczyciele)
   faks +48 71 777 86 55
   e-mail: kum@um.wroc.pl

 • Dział Rachuby Płac
  Kierownik: Małgorzata Dylak-Wrzuszczak
  I piętro, pok. 107
  tel. +48 71 777 81 87
  • Sekcja Umów Zleceń
   pok. 109, I piętro
   tel. +48 71 777 83 61

 • Dział Rozwoju Zasobów Ludzkich i Szkoleń
  Kierownik: Izabela Zaremba
  I piętro, pok. 145
  tel. +48 71 777 75 52
  Informacja na temat naborów 
  tel. +48 71 777 75 52, 71 777 86 76

 • Zespół ds. Planowania i Sprawozdawczości
  Koordynator: Daniel Kubicki
  I piętro,  pok. 140a
  tel. +48 71 777 71 46
  • Delegacje krajowe i zagraniczne
   IV piętro, pok. 422
   tel. +48 71 777 77 03, 777 76 88
  • Rejestracja Czasu Pracy
   I piętro, pok. 136
   tel. +48 71 777 71 09

 • Zespół ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania  
  Pełnomocnik Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania: Wojciech Mazurec
  Pl. Nowy Targ 1-8,
  I piętro, pok. 145
  faks +48 71 777 87 89

 • Doradca etyczny
  e-mail: antykorupcja@um.wroc.pl

 • Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca
  Koordynator: Mariusz Kiciński
  ul. G. Zapolskiej 4
  V piętro, pok. 525A
  tel. +48 71 777 77 77

 • Sekcja Spraw Socjalnych
  IV piętro,pok. 413
  tel. +48 71 777 74 72, 777 70 11            

 

Wydział Organizacyjny i Kadr realizuje zadania z zakresu:

 1. określania ogólnych zasad organizacji i funkcjonowania Urzędu, w tym opracowywania i aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu;
 2. opiniowania regulaminów wewnętrznych komórek organizacyjnych Urzędu oraz statutów i regulaminów miejskich jednostek organizacyjnych;
 3. przygotowywania upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta oraz prowadzenia rejestru w tym zakresie;
 4. realizacji zapotrzebowania na pieczątki i pieczęcie urzędowe oraz prowadzenia rejestru w tym zakresie;
 5. organizacji i koordynacji prac związanych z przygotowywaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz spisów;
 6. inicjowania i koordynacji systemowych działań i rozwiązań w zakresie racjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi Urzędu, w tym opracowywania regulaminu pracy, regulaminu wynagrodzeń, regulaminu świadczeń socjalnych, czynności związanych z opisem stanowisk pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz procesem ocen pracowniczych;
 7. koordynacji oceny pracowniczej pracowników Urzędu;
 8. prowadzenia spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych;
 9. opracowywania zasad i analiz polityki oraz ewidencji i zarządzania etatyzacją w Urzędzie;
 10. zasad doboru kadr i prowadzenia rekrutacji oraz prowadzenia konkursów na stanowiska pracy w Urzędzie;
 11. zarządzania systemem szkoleń i podnoszenia umiejętności zawodowych pracowników, opracowywania ścieżek rozwoju i budowania motywacyjnego środowiska pracy;
 12. organizacji służby przygotowawczej;
 13. działalności socjalnej Urzędu, ubezpieczeń społecznych, emerytalnych i rentowych pracowników;
 14. współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi;
 15. koordynacji i nadzoru nad realizacją w Urzędzie przepisów prawnych dotyczących udostępniania informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania oraz ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej;
 16. prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej;
 17. wynagrodzeń pracowniczych i bezosobowych oraz rozliczania delegacji, ryczałtów i innych świadczeń pieniężnych pracowników;
 18. naliczania i wypłat rent wyrównawczych, przejętych po zlikwidowanych miejskich jednostkach organizacyjnych;
 19. prowadzenia rejestrów poleceń wyjazdów służbowych: na obszarze kraju (delegacji krajowych) i poza granicami kraju (delegacji zagranicznych);
 20. Polityki zarządzania ryzykiem w Urzędzie w ramach systemu kontroli zarządczej, w tym: przygotowanie dokumentacji procesu identyfikowania ryzyk w Urzędzie i sporządzania zbiorczego rejestru ryzyk Urzędu oraz zbiorczego raportu w zakresie zarządzania ryzykiem dla Urzędu;
 21. przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi;
 22. koordynacji realizacji programów zatrudnienia w Urzędzie w ramach aktywizacji rynku pracy, w tym staży zawodowych, praktyk i robót publicznych;
 23. obsługi zapytań i interwencji mieszkańców Wrocławia zgłaszanych za pomocą teleinformatycznych kanałów komunikowania się;
 24. prowadzenia punktu informacyjnego dla mieszkańców;
 25. obsługa zleceń tłumaczeń języka migowego;
 26. realizacji czynności związanych z doręczeniem korespondencji w ramach Urzędu oraz wysyłki korespondencji zewnętrznej oraz prowadzenia systemu doręczeń bezpośrednich;
 27. prowadzenia obsługi Pełnomocnika Prezydenta ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, związanej z działaniami w zakresie polityki jakości w Urzędzie.


Procedury realizowane przez Wydział Organizacyjny i Kadr dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45