Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Miejski Wrocławia może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
  • Urząd Miejski Wrocławia nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Miejskiego Wrocławia w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
  • złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Pl. Nowy Targ 1-8 pok. nr 5 lub ul. Bogusławskiego 8,10 sala S-1. 
  • przesłać  faxem na numer +48 71 777 86 55;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kum@um.wroc.pl;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • przesłać elektronicznie wykorzystując pomocniczo poniższy formularz:

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana (wypełnić pole "Adres e-mail" lub wpisać go w polu "Opis informacji do udostępnienia")

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji  (wypełnić odpowiednie pola lub wpisać pełny adres w polu "Opis informacji do udostępnienia")

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona drogą pocztową

Proszę podać jeśli odpowiedź ma być dostarczona pocztą elektroniczną

* Pole wymagane

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Prezydenta Miasta, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu. 

W przypadku bezczynności urzędu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Sugerowany wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej


Wykaz złożonych - od dnia 1 sierpnia 2016 r. - wniosków o udostępnienie informacji znajduje się TUTAJ


W związku z napływającymi w znacznej ilości wnioskami o udzielenie informacji publicznej dotyczącymi przynależności określonej nieruchomości do:

Informacja dla deweloperów, w związku z wejściem w życie z dniem 29 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), zwana dalej ustawą deweloperską.