W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław (procedura realizowana przez WNK)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Komunalnych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Filia kancelarii ogólnej UMW
  al. M. Kromera 44
  parter (wejście przez COM IV)
 • Sekretariat Wydziału Nieruchomości Komunalnych
  al. M. Kromera 44
  III piętro, pok. 320

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Użytkownik wieczysty

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00—15:15
 • Kancelaria WNK
  poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

Kwota uprawniająca do bonifikaty ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w II połowie lutego.

Dochód miesięczny, o którym mowa powyżej jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty.

Przykładowe dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

 • w przypadku osób pracujących zawodowo - rozliczenia roczne (PIT) za rok podatkowy 2017 złożone do Urzędu Skarbowego - przedłożone kopie winny być poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy,
 • w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu świadczenia ZUS za okres 12 miesięcy,
 • w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozliczenia roczne (PIT) za rok podatkowy 2017 złożone do Urzędu Skarbowego - przedłożone kopie winny być poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy,
 • w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia,
 • w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP - zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku dochodu za 2017 rok,
 • w przypadku osób pełnoletnich uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów,
 • w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą- zaświadczenie o uzyskanym dochodzie,

i inne

Opłaty:

Brak opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski można składać w ustawowym terminie do 1 marca roku, za który wnoszona jest opłata.

Załączniki do wniosku mogą zostać dostarczone w terminie późniejszym.

Odpowiedź na wniosek (udzielenie bonifikaty/odmowa udzielenia bonifikaty) następuje w terminie ok. 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek wraz z załącznikami określonymi we wniosku
  Uwaga!!!
  formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line można wysyłać w formie elektronicznej przez ePUAP (https://epuap.gov.pl/)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego