W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Akt małżeństwa - odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy akta stanu cywilnego
Komórka odpowiedzialna Urząd Stanu Cywilnego
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się :

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym.

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego  lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Wydawania Odpisów i Zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego 
ul. P. Włodkowica 20
parter, pok. 2
tel. +48 71  777 91 82
faks +48 71 777 91 52
e mail: usc@um.wroc.pl

Klienci Działu obsługiwani są według kolejności pobrania biletu w automacie biletowego  systemu kolejkowego umiejscowionego na sali nr 2.

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odpis aktu stanu cywilnego w formie elektronicznej może być wykorzystany wyłącznie w systemach informatycznych instytucji do których jest przekazywany. Wydruk takiego odpisu nie jest dokumentem urzędowym.

Jeśli odpis skrócony aktu stanu cywilnego ma być przedłożony w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, osoba uprawniona do pobrania odpisu aktu stanu cywilnego może, po złożeniu stosownego wniosku, otrzymać urzędowe tłumaczenie tego dokumentu sporządzone na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście w USC,
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • za pomocą platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl)

Wniosek składany w formie papierowej należy opatrzyć czytelnym podpisem.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odpisy aktów stanu cywilnego  i zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony,
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci),
 • zstępnego (dziecka, wnuka),
 • rodzeństwa,
 • małżonka,
 • przedstawiciela ustawowego,
 • opiekuna,
 • sądu, prokuratora,
 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. 

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 8:00–16:15

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł,
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł,
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł,
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł,
 • pełnomocnictwo – 17 zł,
 • tłumaczenie urzędowe - 17 zł.

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie odpisu lub zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Wolne od opłaty skarbowej jest  złożenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Płatności można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego,
 • przelewem na konto: 
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. odpis skrócony aktu małżeństwa Jana Nowaka).

Opłatę skarbową dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL 82 10205226 0000 6102 0417 7895

Płatności za tłumaczenie urzędowe można dokonać :

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego,
 • przelewem na konto : 
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław 
  PKO Bank Polski S.A. 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452  podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy (np. tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego  aktu małżeństwa Jana Nowaka).

Płatność dokonaną z zagranicy przelewem bankowym międzynarodowym należy wpłacić na konto:
Gmina Wrocław
kod Swift (BIC) BPKOPLPW
IBAN PL 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w USC we Wrocławiu - wydaje się niezwłocznie,
 • odpisy aktów stanu cywilnego sporządzonych w innych USC przeniesione już rejestru stanu cywilnego - wydaje się niezwłocznie,
 • odpisy aktów stanu cywilnego wymagające uprzedniego zamówienia w innym USC – wydaje się w  terminie do 10 dni roboczych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się niezwłocznie, a w przypadkach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego – do 10 dni roboczych,
 • tłumaczenie urzędowe wydaje się w terminie wyznaczonym dla wydania odpisu aktu stanu cywilnego, do którego ma być ono załączone.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji odmownej. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC we Wrocławiu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

W przypadku ubiegania się o odpis aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby:

 • wniosek,
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Jeśli dokumenty załączane do wniosku sporządzone zostały  w języku obcym składa się je  z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:'

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • konsula.

lub wraz z wielojęzycznym formularzem sporządzonym zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej.

W przypadku ubiegania się o tłumaczenie urzędowe odpisu skróconego aktu stanu cywilnego:

 • wniosek,
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk (skan wydruku)  przelewu bankowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane