W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu - na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe prawo własności tych gruntów (procedura realizowana przez WNS)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • Kancelaria Ogólna UMW
  ul. Zapolskiej 4
  parter
 • Kancelaria Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości
  ul. Zapolskiej 4
  I piętro, pok. 152

Informacja:
telefony: +48 71 777 87 54, 777 79 69, 777 78 02, 777 92 71, 777 78 88,

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby fizyczne i prawne będące dotychczasowymi współużytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (gdzie co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne).

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7:45 - 15:45

Uwagi:

 1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych gruntów.
 2. Potwierdzeniem przekształcenia będą zaświadczenia wydane przez Prezydenta Wrocławia z urzędu, sukcesywnie, w terminie 12 miesięcy, licząc od 1 stycznia 2019r. Nie jest konieczne składanie wniosku w tym zakresie.
 3. Zaświadczenie zostanie z urzędu przekazane do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków IV Wydziału Ksiąg Wieczystych oraz do Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu.

Opłaty:

 • OPŁATA SKARBOWA
  Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)
  płatna przelewem na konto Gminy Wrocław PKO BP SA 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
  Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.
  W przypadku zaświadczeń wydawanych z urzędu – brak opłaty skarbowej.
 • OPŁATA PRZEKSZTAŁCENIOWA
  Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia (tj. 1 stycznia 2019 r.) Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
  Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Wyjątek stanowi opłata należna za rok 2019, którą należy uiścić do 29.02.2020r.

Obowiązek wnoszenia opłaty obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości przez okres pozostały do wnoszenia tej opłaty. Obowiązek powstaje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości.
Wysokość opłaty rocznej zostanie wskazana w zaświadczeniu.

Informacja dla przedsiębiorców
Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, może w terminie 3 miesięcy od 01.01.2019r. złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:

 1. 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 1% albo
 2. 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 2%, albo
 3. 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, wynosi 3%,

aby nie stosować przepisów o pomocy publicznej.

W przypadku nie złożenia oświadczenia, przedsiębiorca może być zobowiązany – oprócz opłaty przekształceniowej płatnej przez okres 20 lat – do dopłaty do wartości rynkowej gruntu, o ile przekroczy limit dopuszczalnej pomocy de minimis.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenia będą wydawane:

 1. z urzędu - w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub
 2. na wniosek właściciela - w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (generalna zasada)
 3. na wniosek właściciela lokalu uzasadniony potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Tryb odwoławczy:

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do Prezydenta Wrocławia, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.
Od decyzji przysługuje – w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego