W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ulgi w spłacie niepodatkowych należności publicznoprawnych z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, mandatów karnych SM oraz kosztów egzekucyjnych

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Należnościami

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę - 7 i 21 listopada 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku:

 • Kancelaria Ogólna UMW
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pokój 5
 • Filia Kancelarii UMW
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowisko 6,7
 • COP
  ul. Kotlarska 41
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4, 
  sala nr 3, stanowisko 16, 17, 18
 • Sekretariat WZN
  ul. Kotlarska 41
  I piętro, pokój 101


Rozpatrywanie wniosków:
Wydział Zarządzania Należnościami
Dział ulg
ul. Kotlarska 41faks +48 71 777 70 98
- I piętro, pok. 110,
tel. +48 71 777 73 51, +48 71 777 72 12


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


Godziny przyjmowania klientów:

 • Kancelaria UMW, Kancelaria WZN, Dział Ulg
  poniedziałek - piątek 7.45 – 15:45
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15
 • COM I 
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15


Uwagi:

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • umorzenie w całości albo w części należności,
 • odroczenie terminu spłaty należności,
 • rozłożenie na raty spłaty należności.


Udzielanie ulg na wniosek strony możliwe jest   w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem strony lub interesem publicznym  i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego. 

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Dział Ulg na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) –  bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f) i g) ustawy o finansach publicznych tutejszy organ podatkowy podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.
Ww. wykazy sporządzane są za dany rok w terminie do 31 maja każdego roku.

Opłaty:
Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o udzielenie ulgi.

Opłatę skarbową można uiścić bezgotówkowo na konto Gminy Wrocław w PKO BP S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub wpłacić w Punktach Obsługi Bankowej banku PKO BP S.A.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy z wniosków o udzielanie ulg, załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:

 • Zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
 • Zgodnie z art. 141 Kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie organu podatkowego służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń  o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Wymagane wnioski i dokumenty:

I. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości,
 • informację dotyczącą sytuacji materialnej  i rodzinnej wnioskodawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk „oświadczenia o stanie majątkowym”, który można pobrać osobiście   w Dziale Ulg lub z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne),
 • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych  za mieszkanie lub inny zajmowany lokal, orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • opis innych posiadanych zaległości,
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy.

II. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą,  oprócz informacji wyżej wskazanych do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej, który można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami  o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów,
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji,
 • wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, która:
  - nie stanowi pomocy publicznej,
  - stanowi pomoc de minimis,
  - stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 64 ust. 2 pkt 3 lit. a-l ustawy o finansach publicznych.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia   o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 •  wypełnione oświadczenie o otrzymaniu  /nieotrzymaniu pomocy de minimis, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz  w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej  w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc  w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • wypełnione oświadczenie Wnioskodawcy  w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”
 • wypełnioną informację o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, którą można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • wypełnione oświadczenie o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

W przypadku ubiegania się o pomoc inną niż de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) konieczne jest wskazanie:

 • przeznaczenia pomocy, o którą Strona się ubiega zgodnie z katalogiem wynikającym z art. 64 ust. 2 pkt 3 lit. a-l ustawy o finansach publicznych,
 • informacji dotyczących wnioskodawcy   i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacji o otrzymanej pomocy publicznej, zawierających  w szczególności wskazanie dnia i podstawy prawnej jej udzielenia, formy i przeznaczenia, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy zgodnie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik nr 1 do powołanego rozporządzenia (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz. 312 ze zm.).

III. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości;,
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym,
 • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat),
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy,
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji,
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy,
 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej,  który można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • wskazać przeznaczenie wnioskowanej ulgi zgodnie z brzmieniem art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, która:
  - nie stanowi pomocy publicznej,
  - stanowi pomoc de minimis,
  - stanowi pomoc publiczną ze wskazaniem odpowiednio art. 64 ust. 2 pkt 3 lit. a-l ustawy o finansach publicznych.


W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy informacji i załączników, o których mowa powyżej w części II.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane