W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Informacja dla kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję  2024-2027

Dnia 31 grudnia 2023 r. kończy się dotychczasowa 4-letnia kadencja ławników sądów powszechnych 2020-2023.

Rada Miejska Wrocławia – na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) – do końca października 2023 r. wybierze ławników do Sądu Okręgowego we Wrocławiu i do Sądów Rejonowych we Wrocławiu na kadencję 2024-2027.

Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu w piśmie z dnia 24 kwietnia 2023 r. – na podstawie art. 161 ww. ustawy –wystąpił do Rady Miejskiej Wrocławia o dokonanie wyboru ławników w następującej ilości;

 • do Sądu Okręgowego we Wrocławiu - 136 ławników, w tym:
  • 42 ławników do orzekania w sprawach z karnych,
  • 84 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
  • 10 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,
 • do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej 
  • 12 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych
 • do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków
  • 6 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych,
 • do Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieście – 120 ławników, w tym:
  • 10 ławników  do orzekania w sprawach rodzinnych,
  • 110 ławników. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata będą dostępne będą w Urzędzie Miejskim Wrocławia, w następujących lokalizacjach:

 • kancelaria Prezydenta Wrocławia, Sukiennice 9, parter,
 • sekretariat Biura Rady Miejskiej, ul. Sukiennice 9, p. 202,
 • punkt informacji Urzędu Miejskiego, Pl. Nowy Targ, parter,
 • kancelaria Urzędu Miejskiego, przy ul. Bogusławskiego 8,10,
 • kancelaria Urzędu Miejskiego, przy ul. Hubska  8-16, parter,
 • Centrum Obsługi Mieszkańca Urząd Miejski Wrocławia w Magnolia Park, przy ul. Legnicka 58.

Dokumenty te dostępne są do pobrania na dole strony oraz na stronie www.wroclaw.pl.

Zgłoszenia wraz z pozostałymi dokumentami przyjmowane będą od poniedziałku do piątku, w terminie od 12 do 30 czerwca 2023 roku w godz. od 10.00 – 14.00. w budynku Urzędu Miejskiego Wrocławia, Sukiennice 9, w pok. 210, 211.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr  tel. 71 777 74 76 lub 71 777 81 00

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Gminy: 

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych; 
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Ławnikiem sądowym może zostać osoba która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2.  jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończyła 30 lat (na dzień wyboru);
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczyła 70 lat (na dzień wyboru);
 6. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania z zakresu prawa pracy winna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłoszenia kandydatów na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć : 

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.. z 2022 r , poz.2527) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
  wszystkie w/w dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Należy zwrócić szczególną uwagę na  czytelne podpisy na karcie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika

Natomiast koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Rada Miejska Wrocławia będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji we Wrocławiu.

Wybór ławników w głosowaniu tajnym nastąpi na sesji Rady Miejskiej Wrocławia  planowanej w dniu 19 października 2023 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej Wrocławia po terminie ustawowym (tj. po 30 czerwca 2023r.) , a także zgłoszenia  które nie spełniają wymagań formalnych pozostawi się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne

(-) Sergiusz Kmiecik
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego