Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Architektury i Budownictwa
Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań - sala 1b stanowisko 3 i 4,
 • wydawanie dokumentów - sala 1c stanowisko 5 i 6,
 • udostępnianie akt - sala 1a  stanowisko 1 i 2 oraz sala 1c stanowisko 7.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

 

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15,
 • udostępnianie akt
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

 

Uwagi:
Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.
W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia  oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

 

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł,
 • za pozwolenie na budowę - obliczona wg stawek z poniższej tabeli.

W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego stosuje się 50% stawki określonej w poniższej tabeli.

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2 

(max. 539 zł)

jak wyżej – kolejnego budynku

1 zł za 1 m2

(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł - za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł - za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł - za każde

sieci do 1 km długości

105 zł - za każdą

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł - za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego)

48 zł - za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł - za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł - za każdą

 • za pełnomocnictwo - 17 zł.                                                                                                   

 

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 65 dni (9 tygodni) od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów, średnio - 6 tygodni.

 

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 1409 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., Poz. 267 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., Poz. 1628).


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego  wraz z załącznikami wymienionymi na formularzu  Z7 - do pobrania poniżej lub  w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.