Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców
ul. G. Zapolskiej 4
II piętro, pok. 221-223

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający we Wrocławiu
  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 8:00—15:15
wtorek 8:00—15:15
środa 8:00—15:15
czwartek 8:00—15:15
piątek 8:00—15:15

Uwagi:
Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania we Wrocławiu i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że prezydent miasta ma 3 dni na rozpatrzenie wniosku.
Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Prezydent Wrocławia jest obowiązany sprawdzić, czy osoba, która chce się wpisać do rejestru wyborców stale zamieszkuje we Wrocławiu. Wobec tego decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można uzyskać wtedy, kiedy wykaże się stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem we Wrocławiu.

W tym celu poprosimy o dołączenie dodatkowych dokumentów, które to potwierdzą – tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje osoba chcąca się wpisać do rejestru wyborców oraz inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma zostać dokonany wpis do rejestru np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na osobę ubiegającą się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu itp.

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem we Wrocławiu. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 754)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.