Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców
II piętro, pok. 221-223

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający we Wrocławiu
  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00—15:15
wtorek 8:00—15:15
środa 8:00—15:15
czwartek 8:00—15:15
piątek 8:00—15:15

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Prezydent Wrocławia jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania we Wrocławiu należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), zameldowanie na pobyt czasowy w lokalu, zeznania świadków itp.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 3 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 15)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej