Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Ewidencji Ludności - Rejestr Wyborców
ul. G. Zapolskiej 4
II piętro, pok. 221-223

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu bez zameldowania na pobyt stały
  • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający we Wrocławiu
  • wyborcy stale zamieszkali we Wrocławiu pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały we Wrocławiu

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 7:45—15:45
wtorek 7:45—15:45
środa 7:45—15:45
czwartek 7:45—15:45
piątek 7:45—15:45

Uwagi:
Wpis do rejestru wyborców daje możliwość głosowania we Wrocławiu i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o wpisanie do rejestru wyborców musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że prezydent miasta ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.
Można być wpisanym tylko do jednego rejestru - dlatego wyborcy wpisani do rejestru wyborców we Wrocławiu zostaną z urzędu skreśleni z rejestru wyborców w miejscu dotychczasowego stałego zamieszkania.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Prezydent Wrocławia jest zobligowany przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania we Wrocławiu pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem - tytuł prawny do lokalu (akt notarialny, umowa najmu mieszkania), potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy. Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu ani zameldowania na pobyt czasowy dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela (najemcy) lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do rejestru wyborców np. rachunki dot. przedmiotowego lokalu wystawione na wyborcę ubiegającego się o wpisanie do rejestru, potwierdzenie rozliczenia podatku we Wrocławiu, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania we Wrocławiu (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).

W przypadku gdy dowodem na potwierdzenie stałego zamieszkiwania mają być zeznania świadków, należy ze świadkami zgłosić się w tut. Urzędzie celem przesłuchania ich do protokołu.

Wniosek o wpis do rejestru wyborców przesłany ePUAPEM nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem we Wrocławiu. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu 5 dni wydana zostaje decyzji o wpisaniu bądź odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:
Na decyzję w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) 
  • Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)

Wymagane wnioski i dokumenty:

  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców,
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy,
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem.