Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 675 793,49 zł bruttoZałączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Warunków Zamówienia
Opis przedmiotu zamówiernia - Załącznik nr 1
Projekt umowy - Załącznik nr 2
Formularz oferty - Załącznik nr 3 - 3.5
Informacja z sesji otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty