Podstawa prawna:

  1. uchwała nr XLVI/1097/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013 r. ( Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3063) zmieniająca uchwałę nr LIV/1559/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
  2. zarządzenie nr 6221/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Wrocławia

Prezydent Wrocławia przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2023 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2023” poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia i na stronie internetowej www.um.wroc.pl

[start]Termin rozpoczęcia konsultacji: 20 maja 2022 r.
Termin zakończenia konsultacji: 3 czerwca 2022 r.[koniec]

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesyłać do 03 czerwca 2022 r.:

  1. elektronicznie na adres: bsm@um.wroc.pl
  2. pisemnie na adres: Biuro Strategii Miasta, ul. Świdnicka 53, 50-030 Wrocław (w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Biura, a nie data stempla pocztowego)  

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. Zm.) w sprawie projektu ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Wrocławia w roku budżetowym 2023 pod nazwą „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2023”Załączniki:

Projekt uchwały
Uzasadnienie do projektu uchwały
Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2023