Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20
50 – 072 Wrocław
II piętro, pok. 27
tel. +48 71 777 99 57

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego


Osoby zamieszkałe za granicą
wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–16:15 
wtorek 8:00–16:15 
środa 8:00–16:15 
czwartek 8:00–16:15 
piątek 8:00–16:15


Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Opłatę uiszcza się na miejscu, gotówką, w chwili składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika usc, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.Nr 220, poz. 1414 z póź. zm)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek
 • dokument tożsamości


Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w usc lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w usc lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka