Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20
50 – 072 Wrocław

 • do  15.30 - II piętro, pok. 27
  tel. +48 71 777 99 57
 • od  15.30 – parter, pok. 2
  tel. + 48 71 777 99 61


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski,
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania,
 • cudzoziemiec , który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 08:00–17:15
wtorek 8:00–17:15
środa 8:00–17:15
czwartek 8:00–17:15
piątek 8:00–17:15

Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Opłatę uiszcza się na miejscu, gotówką, w chwili składania wniosku.Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.
Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika usc, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.Nr 220, poz. 1414 z póź. zm)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek
 • dokument tożsamości

Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w usc lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę,
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w usc lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka