Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20
50 – 072 Wrocław

 • do  15.30 - II piętro, pok. 27
  tel. +48 71 777 91 66
 • od  15.30 – parter, pok. 2
  tel. + 48 71 777 91 55

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa zameldowany na pobyt stały we Wrocławiu
 • cudzoziemiec , który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się osobiście.
Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.
Dopuszcza się złożenie wniosku o zmianę nazwiska bez zachowania w/w wymogów pod warunkiem dokonania tej czynności w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 08:00–17:15
wtorek 8:00–17:15
środa 8:00–17:15
czwartek 8:00–17:15
piątek 8:00–17:15

Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Opłatę uiszcza się na miejscu, gotówką, w chwili składania wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika usc, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.Nr 220, poz. 1414)

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek
 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego : urodzenia, małżeństwa – w przypadku, gdy akty zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego innym niż ten, w którym osoba ubiega się o zmianę imienia lub nazwiska
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska
 • dokument tożsamości zawierający numer Pesel

      Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego)
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w usc lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej,
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w usc lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym)
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy akt został sporządzony w urzędzie stanu cywilnego innym niż ten, w którym osoba ubiega się o zmianę imienia lub nazwiska,
 • inne dokumenty uzasadniające zmianę
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka zawierające numer Pesel


Załączniki:

Wniosek