Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.

We Wrocławiu jest to:
Urząd Stanu Cywilnego
Dział Sprostowań, Uzupełnień i Unieważnień Aktów Stanu Cywilnego oraz Zmian Imion i Nazwisk
ul. P. Włodkowica 20
50 – 072 Wrocław
II piętro, pok. 27
tel. +48 71 777 99 57

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • obywatel polski
 • cudzoziemiec nieposiadający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli ma w RP miejsce zamieszkania
 • cudzoziemiec, który uzyskał  w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy -  wyłącznie ze szczególnie ważnych powodów związanych z zagrożeniem jego prawa do życia, zdrowia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego


Osoby zamieszkałe za granicą
wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska mogą złożyć  za pośrednictwem konsula RP.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek 8:00–16:15 
wtorek 8:00–16:15 
środa 8:00–16:15 
czwartek 8:00–16:15 
piątek 8:00–16:15

Opłaty:

 • opłata skarbowa za decyzję o zmianie imienia i/lub nazwiska - 37 zł

Płatności można dokonać:

 • gotówką lub kartą płatniczą w kasach automatycznych znajdujących się na parterze Urzędu Stanu Cywilnego
 • przelewem na konto:
  Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 50-141 Wrocław
  PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 podając w tytule przelewu rodzaj dokumentu za który została uiszczona opłata skarbowa i kogo ten dokument dotyczy


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zmiana imienia i/lub nazwiska następuje w formie decyzji administracyjnej.

Decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca.
Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, zaś sprawa szczególnie skomplikowana -nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Dolnośląskiego. 
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek;
 • dokument tożsamości;
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub wydruk przelewu bankowego.


Jeżeli zmiana imienia lub nazwiska dotyczy małoletniego dziecka:

 • wniosek przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego);
 • zgoda drugiego rodzica (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • w razie braku zgody drugiego rodzica -  prawomocne orzeczenie sądu zastępujące zgodę lub prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej
 • w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej – prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;
 • zgoda dziecka, które ukończyło 13 rok życia (wyrażona osobiście w USC lub przed konsulem RP albo w formie pisemnej  z podpisem notarialnie poświadczonym);
 • dokument tożsamości wnioskodawcy oraz dokument tożsamości dziecka.


Załączniki:

Wniosek
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych