Klienci przyjmowani są bezpośrednio w USC, w godzinach od 8.00 do 15.15  we wszystkich sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego na sali obsługi nr 2, z wyjątkiem rejestracji zgonów.

W przypadku rejestracji zgonów niezbędne dokumenty należy pozostawić w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu do  budynku USC.

Niezależnie od powyższego możliwe jest korzystanie z platformy ePUAP w przypadku rejestracji noworodków, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim oraz składania wniosków o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o stanie cywilnym.

Rezerwacji terminu zawarcia małżeństwa można dokonywać telefonicznie.

W uroczystości zawarcia związku małżeńskiego może uczestniczyć dowolna liczba osób.

W formie e-maila można przekazać do USC informację o Jubileuszu Długoletniego Pożycia Małżeńskiego oraz wykorzystać tę drogę komunikacji z USC celem uprzedzenia o wizycie w sprawie pobrania odpisu aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu podając imię, nazwisko oraz nr Pesel osoby, której akt dotyczy.

Wyłączony z obsługi jest punkt kasowy, zapłaty opłaty skarbowej można dokonywać w opłatomatach znajdujących się w budynku USC.

Na terenie urzędu obowiązuje nakaz noszenia maseczek.