Biuro Wrocław Bez Barier realizuje zadania z zakresu:[start] [koniec]

  1. koordynowania realizacji założeń wynikających z Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”;
  2. monitoringu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
  3. koordynowania i monitoringu wdrażania „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”;
  4. udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w kontaktach i załatwianiu spraw w komórkach organizacyjnych urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych , spółkach miejskich i rad osiedli oraz koordynacji tych działań na poziomie ogólnomiejskim;
  5. współpraca, wymiana doświadczeń i wypracowywanie rekomendacji w zakresie implementacji rozwiązań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością, we współpracy z przedstawicielami parlamentu, administracji rządowej i samorządowej; instytucji i organizacji pozarządowych;
  6. promowanie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością poprzez wypracowanie rekomendacji do szkoleń, edukacji i realizacji kampanii społecznych;
  7. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskim jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, radami osiedli oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań na rzecz osób z niepełno sprawnościami oraz na rzecz seniorów;
  8. koordynacji prac oraz tworzenie Grup Dialogu Społecznego, organizowania i koordynowania prac związanych z realizacją programu pn. „Dialog Społeczny we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem dialogu obywatelskiego;
  9. wdrażania programów związanych z ochroną zwierząt i współpraca w tym zakresie z Departamentem Zrównoważonego Rozwoju.