Sekretariat:
ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław
I piętro, pok. 125
tel. 71 777 89 61
faks  71 777 81 99
e-mail: bwb@um.wroc.pl

Dyrektor Biura - Rzecznik ds.Osób Niepełnosprawnych: Bartłomiej Skrzyński


 


Biuro Wrocław Bez Barier
realizuje zadania z zakresu:[start] [koniec]

 1. koordynowania realizacji założeń wynikających z Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Bez barier”;
 2. monitoringu wdrażania Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych;
 3. koordynowania i monitoringu wdrażania „Wrocławskich Standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich”;
 4. udzielania wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w kontaktach i załatwianiu spraw w komórkach organizacyjnych urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych , spółkach miejskich i rad osiedli oraz koordynacji tych działań na poziomie ogólnomiejskim;
 5. współpracy, wymiany doświadczeń i wypracowywania rekomendacji w zakresie implementacji rozwiązań aktywizujących osoby z niepełnosprawnością, we współpracy z przedstawicielami parlamentu, administracji rządowej i samorządowej; instytucji i organizacji pozarządowych;
 6. promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością poprzez wypracowanie rekomendacji do szkoleń, edukacji i realizacji kampanii społecznych;
 7. współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, spółkami miejskimi, radami osiedli oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań na rzecz osób z niepełno sprawnościami oraz na rzecz seniorów;
 8. koordynacji prac oraz tworzenia Grup Dialogu Społecznego, organizowania i koordynowania prac związanych z realizacją programu pn. „Dialog Społeczny we Wrocławiu ze szczególnym uwzględnieniem dialogu obywatelskiego”;
 9. wykonywania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt odnoszących się do ochrony zwierząt domowych, w tym wypracowywania mechanizmów zapobiegania przemocy wobec zwierząt, organizowania szkoleń i kampanii społecznych dla mieszkańców we współpracy z podmiotami społecznymi działającymi w tym obszarze;
 10. prowadzenia działań na rzecz kształtowania właściwych postaw ludzi wobec zwierząt domowych, w tym odpowiedzialnego oraz bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami, współpraca w tym zakresie z instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotami społecznymi;
 11. opracowania standardów i wskazań do szeroko rozumianej problematyki funkcjonowania zwierząt w mieście (z wyłączeniem dzikich zwierząt).

 Zakres obowiązków Rzecznika ds. zwierząt obejmuje:

 1. Udział w spotkaniach związanych ze sprawowaną funkcją.
 2. Reprezentowanie Prezydenta Wrocławia w sytuacjach tego wymagających.
 3. Kontakty medialne w sprawach zwierząt.
 4. Interwencje terenowe w sprawach zwierząt domowych w sytuacjach, kiedy ich prawa są łamane.
 5. Mediacje w konfliktach związanych z ochroną zwierząt domowych.
 6. Współpraca merytoryczna z organizacjami pozarządowymi oraz ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt.
 7. Opiniowanie podań, projektów, wniosków dotyczących spraw związanych ze zwierzętami.
 8. Pisanie tekstów apeli w sprawach ochrony zwierząt domowych.
 9. Procedowanie spraw związanych z naruszeniem dobrostanu lub praw zwierząt.