[start]W 2018 roku zostały przeprowadzone Kompleksowe Badania Ruchu, mające na celu zebranie informacji o podróżach mieszkańców Wrocławia i 21 gmin sąsiednich. [koniec]

Najważniejszą częścią badań były ankiety w gospodarstwach domowych. Dodatkowo przeprowadzono krótkie ankiety uzupełniające, ankietę internetową oraz udostępniono aplikację mobilną na telefon. Prowadzono również automatyczne pomiary liczby samochodów, pieszych i rowerzystów. Ponadto zliczono pasażerów komunikacji zbiorowej w tramwajach, autobusach i pociągach oraz na stacjach i dworcach. Elementem innowacyjnym w badaniu KBR2018 była analiza przemieszczeń kart SIM tzw. BIG DATA.

Poprzednie Kompleksowe Badania Ruchu prowadzane były na przełomie 2010/2011

Komplet danych do pobrania z badań przeprowadzonych w 2018 roku znajduje się w załącznikach poniżej.Załączniki:

Etap I i II - Wyznaczenie obszaru badań, liczby mieszkańców i miejsc pracy na podstawie kart SIM
Etap III, IV, V i VI - Raporty z przygotowania i przebiegu badań
1-Ankieta internetowa
1-Aplikacja mobilna
1-Ankiety w gospodarstwach domowych
2 - Pomiary natężenia ruchu drogowego
3 - Pomiary pasażerów komunikacji zbiorowej
4 - Pomiary pasażerów na stacjach i dworcach
5 - Pomiary natężenia ruchu rowerowego
6 - Pomiary natężenia ruchu pieszego
7 - Pomiary generacji i absorpcji ruchu przez centra handlowe
8 - Ankiety uzupełniające pasażerów komunikacji zbiorowej na kordonie Wrocławia
9 - Ankiety uzupełniające w obiektach we Wrocławiu
10 - Ankietowe badania ruchu towarowego
11 - Więźby podróży z big data
12 - Prędkości z GPS
12 -LOP