[start]W 2018 roku zostały przeprowadzone Kompleksowe Badania Ruchu, mające na celu zebranie informacji o podróżach mieszkańców Wrocławia i 21 gmin sąsiednich. [koniec]

Najważniejszą częścią badań były ankiety w gospodarstwach domowych. Dodatkowo przeprowadzono krótkie ankiety uzupełniające, ankietę internetową oraz udostępniono aplikację mobilną na telefon. Prowadzono również automatyczne pomiary liczby samochodów, pieszych i rowerzystów. Ponadto zliczono pasażerów komunikacji zbiorowej w tramwajach, autobusach i pociągach oraz na stacjach i dworcach. Elementem innowacyjnym w badaniu KBR2018 była analiza przemieszczeń kart SIM tzw. BIG DATA.

Poprzednie Kompleksowe Badania Ruchu prowadzane były na przełomie 2010/2011

Komplet danych do pobrania z badań przeprowadzonych w 2018 roku znajduje się w załącznikach poniżej.Załączniki:

Etap I i II - Wyznaczenie obszaru badań, szacunki liczby mieszkańców i miejsc pracy na podstawie kart SIM
Etap III i IV - Przygotowanie i przebieg badań, harmonogramy, kwestionariusze
Etap V i VI - Wyniki badań
Pliki GIS - Etap II - wyznaczenie obszaru badań
Pliki GIS - Etap V - wyniki badań