Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Zbigniew Janoś

ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 106
50-032 Wrocław


Do zakresu działania Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:

  1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;[start] [koniec]
  2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
  5. opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Prezydenta, planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
  6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych w Urzędzie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  9. przekazywanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych, danych o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.


Pion Ochrony Informacji Niejawnych podlega Pełnomocnikowi Prezydenta do spraw Informacji Niejawnych, którego nadzoruje Prezydent.

W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi Kancelaria Tajna.