Uwaga: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami będzie dostępna na stronie internetowej Zamawiającego od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Pzp.