Urząd Miejski Wrocławia chroni Twoje dane osobowe i dba o Twoje prawa


Kiedy załatwiasz sprawy w naszym urzędzie, podajesz nam swoje dane osobowe. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody.
Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych
Znamy wszystkie zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

Respektujemy wszystkie Twoje prawa
Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane. Jeśli uznasz te działania za niewystarczające, możesz również złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jesteśmy dla Ciebie
Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszym urzędzie, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Sebastianem Sobeckim - e-mailem (iod@um.wroc.pl) lub osobiście (ul. G. Zapolskiej 4).

Więcej informacji o inspektorze znajduje się na stronie:  http://bip.um.wroc.pl/iod

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do inspektora ochrony danych.

Urząd Miejski Wrocławia informuje o sposobie przetwarzania Twoich danych  i przysługujących Ci prawach

Poniższe informacje przekazujemy w związku z  realizacją obowiązków określonych w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r. L 119/1).

 

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Prezydent Wrocławia.

Możesz się z nim skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: Prezydent Wrocławia, Gmina Wrocław, Urząd Miejski Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

- przez e-mail: kum@um.wroc.pl

- telefonicznie: +48 71 777 77 77.

 
 

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).
Jest nim Sebastian Sobecki.

Inspektor to osoba, z którą możesz się kontaktować w sprawach dotyczących Twoich danych osobowych - przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z ich przetwarzaniem.

Z Inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,

- przez e-mail: iod@um.wroc.pl,

- telefonicznie: +48 71 777 77 24.

Do kompetencji IOD nie należy uczestniczenie w załatwianiu innych spraw (w szczególności: do kompetencji IOD nie należy udzielanie informacji dotyczących podstaw i zasadności wezwań do zapłaty należności).

Aby zasięgnąć informacji nie dotyczącej przetwarzania danych osobowych, należy skontaktować się z komórką organizacyjną Urzędu (Departamentem, Wydziałem, Biurem, etc.) prowadzącym Twoją sprawę (wskazanym najczęściej w nazwie nadawcy otrzymanego przez Ciebie pisma lub w stopce wiadomości e-mail).

 

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym przez Ciebie pismem, emailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu.

 

Podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO).

 

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane oraz zgodnie
z przepisami instrukcji kancelaryjnej, a następnie –
w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)
– przez czas określony w tych przepisach.

 

Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe, w szczególności:

- podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
np. jednostkom miejskim, których uczestnictwo będzie niezbędne do załatwienia Twojej sprawy, a w szczególnych sytuacjach również Policji i Prokuraturze wyłącznie na ich pisemny wniosek,

- wykonawcom, którym zlecimy usługi związane
z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawcom usług informatycznych, dostawcom usług pocztowych wyłącznie
w oparciu o indywidualne umowy określające precyzyjnie zasady przetwarzania danych osobowych przez tych usługodawców.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • w sytuacji gdy przetwarzamy Twoje dane w związku
    z zadaniem realizowanym w interesie publicznym
    lub sprawowaniem władzy publicznej, również prawo
    do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj
się z Administratorem danych lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe Administratora oraz IOD podano powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 oraz https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 

 

 Urząd Miejski Wrocławia zapewnia rzetelność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych


Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych umieszczamy w Poradniku Klienta w ramach opisu poszczególnych spraw.

Zazwyczaj znajdują się one na dole opisu sprawy w postaci załącznika o nazwie "Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław" albo są elementem formularza lub wniosku, jaki wypełniasz w ramach danej sprawy.