[start] [koniec]Sekretariat
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
IV piętro, pok. 403
tel. +48 71 777 91 00
faks +48 71 777 91 01
e-mial: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Andrzej Wąsik
Zastępca Dyrektora Wydziału:  Małgorzata Demianowicz 
Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Merenda


Struktura

 • Dział Rolnictwa
  Kierownik: Irena Baraniecka
  IV piętro, pok. 416
  tel. +48 71 777 91 04

 • Dział Ochrony Przyrody i Leśnictwa
  Kierownik: Grzegorz Mikołajczak
  IV piętro, pok. 419
  tel. +48 71 777 91 05 

 • Dział Gospodarki Odpadami
  Kierownik: Joanna Małaszuk
  V piętro, pok. 502
  tel. +48 71 777 72 03

 • Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń
  Kierownik: Renata Hankiewicz
  IV piętro, pok. 405
  tel. +48 71 777 91 10

 • Dział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  Kierownik: Dorota Wilusz
  IV piętro, pok. 423
  tel. +48 71 777-91-17

 • Dział Finansów Środowiskowych
  Kierownik: Ewa Skwirtniańska
  ul. Świdnicka 53,
  V piętro, pok. 555
  tel. +48 71 777 89 58

 • Dział Ochrony Klimatu
  Kierownik: Joanna Kiernicka-Allavena
  ul. Świdnicka 53
  V piętro, pok. 559
  tel. +48 71 777-78-63

Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym: 

 1. ochrony powietrza atmosferycznego;
 2. ochrony przed hałasem;
 3. ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym;
 4. gospodarki wodno-ściekowej;
 5. utrzymania porządku i czystości;
 6. gospodarki odpadami
 7. ochrony przyrody;
 8. rolnictwa;
 9. leśnictwa;
 10. łowiectwa;
 11. rybactwa śródlądowego;
 12. prawa geologicznego i górniczego;
 13. finansowania zadań proekologicznych;
 14. finansowania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków budżetu Miasta pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 15. kontroli prawidłowości wydatkowania środków na realizację zadań powierzanych spółce Ekosystem Sp. z o.o.;
 16. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 17. ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami;
 18. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

Procedury realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45