[start] [koniec]Sekretariat
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
IV piętro, pok. 403
tel. +48 71 777 91 00
faks +48 71 777 91 01
e-mial: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Andrzej Wąsik
Zastępca Dyrektora Wydziału:  Małgorzata Demianowicz 


Struktura

 • Dział Rolnictwa
  Kierownik: Irena Baraniecka
  IV piętro, pok. 416
  tel. +48 71 777 91 04

 • Dział Ochrony Przyrody i Leśnictwa
  p.o. Kierownika: Grzegorz Mikołajczak
  IV piętro, pok. 419
  tel. +48 71 777 91 05 

 • Dział Gospodarki Odpadami z Działalności Gospodarczej
  Kierownik: Jan Kaszewski
  V piętro, pok. 503
  tel. +48 71 777 91 45

 • Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Kierownik: Joanna Małaszuk
  V piętro, pok. 502
  tel. +48 71 777 72 03

 • Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń
  Kierownik: Renata Hankiewicz
  IV piętro, pok. 405
  tel. +48 71 777 91 10

 • Dział Ocen Oddziaływania na Środowisko
  Kierownik: Dorota Wilusz
  IV piętro, pok. 423
  tel. +48 71 777-91-17

 • Dział Finansów Środowiskowych
  Kierownik: Ewa Skwirtniańska
  ul. Świdnicka 53,
  V piętro, pok. 555
  tel. +48 71 777 89 58

Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym: 

 1. ochrony powietrza atmosferycznego
 2. ochrony przed hałasem
 3. ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym
 4. gospodarki wodno-ściekowej
 5. gospodarki odpadami:
  a) komunalnymi
  b) z działalności gospodarczej
 6. ochrony przyrody
 7. rolnictwa
 8. leśnictwa
 9. łowiectwa
 10. rybactwa śródlądowego
 11. prawa geologicznego i górniczego
 12. finansowania zadań proekologicznych
 13. finansowania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków budżetu Miasta pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
 14. kontroli prawidłowości wydatkowania środków na realizację zadań powierzonych spółce Ekosystem Sp. z o.o.
 15. wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inicjowanie postępowania egzekucyjnego w tym zakresie
 16. rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 17. prowadzenie projektów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 18. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział
 19. ochrony gruntów rolnych i leśnych
 20. ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami

Procedury realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45