[start] [koniec]Sekretariat
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
pok. 403, IV piętro,tel. +48 71 777 91 00
faks +48 71 777 91 01
e-mial: wsr@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Andrzej Wąsik
Zastępca Dyrektora Wydziału:  Małgorzata Demianowicz 
Zastępca Dyrektora Wydziału: Honorata Langner-Mrozek


Struktura
 • Dział Rolnictwa
  Kierownik: Irena Baraniecka
  pok. 416, IV piętro
  tel. +48 71 777 91 04

 • Dział Ochrony Przyrody i Leśnictwa
  p.o. Kierownika: Grzegorz Mikołajczak
  pok. 419, IV piętro
  tel. +48 71 777 91 05 

 • Dział Gospodarki Odpadami z Działalności Gospodarczej
  Kierownik: Jan Kaszewski
  pok. 503,  V piętro
  tel. +48 71 777 91 45

 • Dział Gospodarki Odpadami Komunalnymi
  Kierownik: Joanna Małaszuk
  pok. 502,  V piętro
  tel. +48 71 777 72 03

 • Dział Emisji Energii i Zanieczyszczeń
  Kierownik: Renata Hankiewicz
  pok. 405, IV piętro
  tel. +48 71 777 91 10

 • Dział Finansów Środowiskowych
  Kierownik: Ewa Skwirtniańska
  ul. Świdnicka 53,
  pok. 506, V piętro
  tel. +48 71 777 89 58

Wydział Środowiska i Rolnictwa realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym: 

 1. ochrony powietrza atmosferycznego; 
 2. ochrony przed hałasem;
 3. ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym; 
 4. gospodarki wodno¬ściekowej; 
 5. gospodarki odpadami:
  a) komunalnymi, 
  b) z działalności gospodarczej; 
 6. ochrony przyrody; 
 7. rolnictwa; 
 8. leśnictwa; 
 9. łowiectwa; 
 10. rybactwa śródlądowego; 
 11. prawa geologicznego i górniczego; 
 12. finansowania zadań proekologicznych; 
 13. finansowania zadań związanych z ochroną środowiska ze środków budżetu Miasta pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
 14. kontroli prawidłowości wydatkowania środków na realizację zadań powierzonych spółce Ekosystem Sp. z o.o.
 15. wystawiania upomnień i tytułów wykonawczych dotyczących zaległości w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inicjowanie postepowania egzekucyjnego w tym zakresi
 16. rozpatrywania wniosków o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 17. prowadzenie projektów z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 18. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 19. ochrony gruntów rolnych i leśnych;
 20. ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami.

Procedury realizowane przez Wydział Środowiska i Rolnictwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45